Mācību programmas

1.-9. klasēs tiek realizēta pamatizglītības programma (kods: 21011111).

10.-12. klasēs tiek realizētas licencētas 4 virzienu izglītības programmas:

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (kods: 31011011) - padziļināti apgūst angļu valodu

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma (kods: 31013011) - padziļināti apgūst matemātiku

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (kods: 31014011) - padziļināti apgūst komerczinības vai sportu (futbols)

Mācību priekšmetu un stundu plānu iespējams aplūkot zemāk radzamajos datņu pielikumos