Jaunumi

Informācija par iestājpārbaudījumiem, mācību programmu piedāvājumu un uzņemšanu 10.klasē mājas lapas sadaļā Nāc mācīties!

 

 

 

 

 

 

1.klašu pretendentu reģistrācija klātienē atsāksies 14.05.2020. (ceturtdienās) pl. 9.00-11.00 sākumskolas korpusa 223.kab. Ieeja korpusā pa sākumskolas durvīm, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus.

Par attālināto mācību norisi Rīgas Hanzas vidusskolā

Veiktās darbības:

 1. Direktora rīkojums 20.martā, kurā tika noteikts, kā noritēs mācību norise.
 2. Skolēnu brīvlaika nedēļā no 16.03.2020. līdz 20.03.2020. skolotāji gatavojās mācībām e-vidē.
 3. Par atbildīgo par skolotāju apmācību e-vidē tika noteikta skolotāja Zanda Galvāne.
 4. Ar aptaujas palīdzību tika savākta informācija par iespējām un ģimenes nodrošinājumu veikt mācības attālināti.
 5. Katrs klases audzinātājs apkopoja iegūto informāciju un iepazīstināja ar to priekšmetu skolotājus.
 6. Klases audzinātāji nosūtīja ziņu vecākiem par attālinātu mācīšanos, uzsverot skolēnu pašvadītas mācīšanās nepieciešamību, lielu vecāku atbalstu un līdzdalību izglītojamiem (īpaši 1.-3.klasēs) mācību procesā, uzsverot arī bērnu drošību un fiziskās aktivitātes.
 7. e-klases vide noteikta par galveno komunikācijas veidu ar vecākiem un skolēniem.
 8. Komunikāciju vismaz vienreiz dienā ar skolēnu veic klases audzinātājs, nosūtot katru rītu aptauju vai cita veida informāciju, vai skolēns ir gatavs ikdienas mācībām.
 9. Priekšmetu skolotāji komunikāciju veic saskaņā ar nedēļas plānu un konsultāciju grafiku.
 10. Attālinātajā mācīšanā izmantojamās platformas un tiešsaistes rīki: e-klase, uzdevumi.lv, soma.lv, maconis.zvaigzne.lv, WhatsApp, classroom.google.com.
 11. Tiešsaistes mācībām tiek izmantota zoom.us platforma. To izmanto 45,5% skolotāju.
 12. Ir skolotāji, kas savas mācību stundas ieraksta video un to nosūta skolēniem.
 13. Mācību laiki 1.-6.klasēm 10.00- 13.00, 7.-12.klasēm 10.00-15.00.
 14. Skolotāji strādā attālinātā darba režīmā, pēc nepieciešamības darba pienākumus veicot skolā.
 15.  Skolotāju tiešsaistes sanāksmes, lai plānotu skolēnu apmācību pa klašu grupām, notiek reizi nedēļā zoom.us platformā.
 16. Plānojot stundas tiešsaistē, skolotāji savstarpēji vienojas par laiku, kad tā notiks. Tas noteikts nedēļas plānā.
 17. Mācīšanās plāns klasei tiek nodrošināts katrai nākamajai nedēļai, apredzot tajā stundas konsultācijām. To skolotājs tiešsaitē aizpilda veidlapā kā kopīgo dokumentu. Par tā nosūtīšanu skolēniem nedēļas beigās atbildīgs klases audzinātājs.
 18. Līdz 20.03.2020. tika pārskatīti mācību plāni, un apguvei attālināti iespēju robežās tika izvēlēti vieglākie temati. Mācību plāns tika nedaudz samazināts.
 19. Katram skolotājam noteikti konsultāciju laiki, kuros skolēni var ar viņu sazināties.
 20. Katrā klašu grupā skolotāji nosaka, kā tiks iegūta atgriezeniskā saite no skolēniem.
 21. e-klases un WhatsApp vide noteikta par komunikācijas veidu ar skolas vadību un skolotājiem.
 22. Pedagogu komunikācija e-klases vietnē un telefoniski ar skolēniem, vecākiem un vadību ir pieejama katru dienu no plkst.9.00 līdz 16.00.
 23. Skolotāja nozīmīgākie pienākumi ir sagatavot mācību saturu nākamajai nedēļai, ņemot vērā tehnoloģiskās iespējas un uzkrātās prasmes, sniegt skolēniem atgriezenisko saiti par iepriekšējās nedēļas darbu, pārliecināties, ka skolēni palīdz viens otram mācīties, sniegt skolēniem konsultācijas, konsultēt vecākus, klātienē vai neklātienē piedalīties skolas kalendārā ieplānotajās sanāksmēs, mācībās, kā arī metodiskajās grupās.
 24. Pagarinātās dienas grupas un speciālie skolotāji par mācībām sniedz konsultācijas skolēniem un vecākiem plkst.16.00-19.00. Logopēdi strādā arī skaipā.
 25. Skolas sociālie pedagogi, psihologs sniedz konsultācijas vecākiem un skolēniem tiešsaistē vai telefoniski. Skolēniem un vecākiem nosūta vēstuli ar informāciju par drošību internetā.
 26. Bibliotekārs apzina interneta vietnes, kurās iespējams iegūt izglītojošus  materiālus, informē par to skolotājus, pēc īpaša vecāku lūguma sagatavo nepieciešamās mācību grāmatas, kuras iespējams saņemt pēc individuālas norunas pie skolas dežuranta.
 27. Vērtēšanā ārkārtas situācijas sākumā pēc iespējas netika izmantota summatīvā vērtēšana, vairāk orientējāmies uz formatīvo (i/ni) un aprakstošo vērtēšanu. Pēc 14.aprīļa darbi tiek novērtēti arī summatīvi.
 28. Mācību plānošanai par pamatu ņemts esošais mācību stundu saraksts, e-klases žurnālā ierakstot mācību stundas tēmu un darba organizācijas formu.
 29. Plānojot mācības tiešsaistē, skolēni tiek brīdināti vismaz dienu iepriekš, un skolotājs pārliecinās, ka skolēniem tas būs iespējams.
 30. Cenšamies nepārslogot skolēnus ar lielu mācību uzdevumu apjomu.
 31. Vecāku pienākums pieteikt skolēna mācību kavējumu slimības dēļ, ja skolēns nespēj piedalīties mācību procesā.
 32. Sākotnēji katru pēcpusdienu, vēlāk reizi nedēļā, piektdienās, tiek veikta skolēnu aptauja - pašvērtējums (7.-12.kl.) par mācību norisi. 1.-6.kl. skolēni mācību priekšmetos veic pašvērtējumu.
 33. Skolas vadība reizi nedēļā tiekas klātienē, lai apspriestu attālinātā mācību procesa norisi un pieņem lēmumus, kas ir saistoši skolotājiem. Skolotājiem tiek nosūtīti vadības pieņemtie lēmumi.
 34. Veicināta un atbalstīta skolotāju sadarbība mācību procesa norisē.
 35. Mācību pārziņi kontrolē skolotāju mācību plānus un mācību procesa norisi. Nepieciešamības gadījumā veic korekcijas.
 36. Skola nodrošināja datorus četrām ģimenēm līdz mācību gada beigām.
 37. Tika veikta skolotāju aptauja par attālināto mācību norisi.
 38. Tika veikta vecāku aptauja par attālināto mācību norisi.

Vecāku aptauja

(aptaujā piedalījās 7.-12.klasēs -115  vecāki, 1.-6.klasēs – 400 vecāku)

(biežākās atbildes)

 Problēmas.

 1. 1 dators uz visu ģimeni vai uz 2 skolēniem. Grūtāk tiem, kam vairāki bērni.
 2. Atklājas plānošanas problēmas. Skolēni neprot plānot savu mācību dienu.
 3. Dažreiz grūti izprast skolotāja doto uzdevumu, kas tieši ir jādara, neprecīzs skolotāju skaidrojums par uzdevumu.
 4. Problēmas ar disciplīnu, dienas režīma ievērošanu.
 5. Bērni mazkustīgi.

Vecāku ieteikumi.

 1. Veidot video lekcijas.
 2. Veidot online stundas.
 3. Samazināt apjomu.
 4. Palielināt apjomu.
 5. Savlaicīgi informēt par turpmāko rīcību.
 6. Sūtīt prezentācijas.
 7. Savlaicīgi atbildēt uz skolēnu jautājumiem. ( Jāņem vērā, ka daudziem skolotājiem vēstuļu skaits dienā pārsniedz 100 (dažiem pat 200 un 300 skolēnu), tāpēc objektīvi nav iespējama tūlītēja atbilde. Bet skolotāji cenšas.)
 8. Pirms sākt pildīt uzdevumu (ar noteiktu laiku), ļaut iepazīties ar teoriju. Skolotājs par to brīdina savlaicīgi.

Vecāku pozitīvās atbildes.

 1. Ir uzlabojušās sekmes.
 2. Bērni kļuvuši patstāvīgāki.
 3. Var izgulēties.
 4. Nav grūtību (daudz šādu atbilžu).
 5. Īpašs prieks par vecāku teiktajiem paldies un uzmundrinājumiem skolotājiem par ieguldīto darbu.

 

Skolotāju aptauja

(aptaujā piedalījas 44 skolotāji)

 1. Vērtējot kopumā, kā Jums izdodas turpināt mācīšanu attālināti?

Diezgan labi – 77,3%

Ļoti labi – 15,9 %

Ne labi, ne slikti -6,8%

 1. Vērtējot kopumā, kā Jūsu skolēniem izdodas turpināt mācības attālināti?

Diezgan labi – 84,1%

Ļoti labi – 9,1 %

Ne labi, ne slikti -6,8%

 1. Vērtējot kopumā, cik lielu daļu no nedēļas sākumā plānotā mācību darba Jums izdodas paveikt?

100% apgūts- 45,5% atbilžu

80-90% apgūts – 54,5% atbilžu

 1. Kādu atbalstu Jūs sniedzat skolēniem, kuriem ir grūtības apgūt mācību vielu?

Aicinājumi uz sadarbību, atgādinājumi – 81,8%

Konsultācijas e-klasē – 81,8%

Konsultācijas whatsapp – 54,5%

 1. Cik bieži savas mācību stundas Jūs nodrošināt tiešsaistē?

45,5 % skolotāju izmanto tiešsaistes mācības, daudzi plāno to izmantot.

 1. Lūdzu, īsi aprakstiet, kāda veida problēmas Jums ir sadarbībā ar vecākiem!

(biežākās atbildes)

Nav problēmu. Vecāki paši sūdzas, ka ir grūti savu bērnu piedabūt, lai mācītos!

Jebkuru problēmu mēģinu uzreiz risināt piezvanot. Tādas vairāk bija sākumā par uzdevumu apjomu vai darbu iesūtni un atgriezenisko saiti. Pašreiz viss iegājis ritmā un problēmu nav.

Vecāki ir saprotoši un atbalsta,jo viņiem arī nav viegli!!

Vecāki ir emocionāli piekusuši, un ir bērni, kuri nepilda patstāvīgi uzdotos darbus.

Mana Latvija, dadzītis mazs,

Ieķēries pasaules svārkos:

Rieksts, ko visstiprākais zobs

Pūlas, bet nespēj pārkost;

Tālu saredzams kuģa masts,

Vēja piepūsta bura:

Mana Latvija, gaismas stars,

Zibens elkonī turas...

/Arvīds Skalbe/

 

Skolas kolektīvs sveic Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā!

 

Skolas kolektīvs ir sagatavojis video apsveikumus, kurus var apskatīt šeit: https://www.facebook.com/RHvsk

vai https://drive.google.com/drive/folders/11cXg9FEWpKJZKkFXlwxDYdNIal-1qppP...

 

Lai skaisti Brīvības svētki!

 

 

Kā visā valstī, arī mūsu skolā mācības no 23.marta līdz 14. aprīlim notiks attālināti. 

Lapas

スーパーコピー ブランドコピー コピーブランド ロレックス スーパーコピー ロレックス コピー モンクレール スーパーコピー モンクレール コピー モンクレール ダウン コピー シュプリーム スーパーコピー シュプリーム コピー ウブロ スーパーコピー ウブロ コピー ルイヴィトン スーパーコピー ルイヴィトン コピー ブランドiphoneケースコピー