Ceļvedis

SKOLAS VĒSTURE

Rīgas Hanzas vidusskola dibināta 1993. gadā. Sākotnēji skolā tiek uzņemti 108 pirmklasnieki un mācības tiek uzsāktas pagaidu telpās Rīgas 66. bērnudārzā.

Skolas celtniecība vēl joprojām turpinājās. 1994. gada 1. septembrī tika atvērts pirmais mācību korpuss – tagadējais sākumskolas korpuss, kur mācības uzsāka 1. - 10. klašu skolēni (četras 1. klases, pa divām – trim 2. - 8. klasēm, viena 9. klase un trīs 10. klases).

1994. gada maijā skolai tiek piešķirts Rīgas Hanzas vidusskolas nosaukums un tā kļūst par pirmo skolu Rīgā, kuras nosaukumā netiek izmantots numurs. Šo ideju direktors Valdis Lapiņš aizgūst no Dānijas. Hanzas savienība bija tirgotāju savienība, kurai bija vajadzīgi gudri cilvēki, kas prata matemātiku, cienīja kultūru un tradīcijas, un, protams, zināja svešvalodas. Tāpēc mūsu skolā padziļināti tiek apgūtas komerczinības, svešvalodas, matemātika, tiek piešķirta liela nozīme kultūrai un tradīciju noturībai.

1995. gadā skolas celtniecība tika pabeigta, un 1995. gada 1. septembrī notiek tās oficiāla atklāšana, kurā piedalās toreizējais Valsts prezidents Guntis Ulmanis. Skolu iesvēta mācītājs Jānis Vanags.

2000. gadā skolai tiek piebūvēta Sporta halle, kurā atrodas sporta zāle, aerobikas zāle, trenažieru zāle, treneru un skolotāju darbistabas un četras mācību klases. Skolai ir 4 korpusi, kas savienoti ar galerijām, - sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas, centrālais korpuss, kurā atrodas administrācijas telpas, medicīniskais bloks, sporta zāle (kura tagad ir pārveidota par bibliotēku), datorklase, baseins.

 No 2012. gada 1. septembra skolai ir viena kopēja skolēnu ieeja un ģērbtuve centrālā vestibila pagraba stāvā.

2017. gadā, ar Rīgas Domes atbalstu, skolā tika pilnībā renovēts pamatskolas korpuss. Šādu pat rekonstrukciju 2018. gadā piedzīvoja sākumskolas korpuss, taču 2019. gada vasarā jaunu veidolu iegūst skolas aktu zāle un direktora kabinets.

 

Noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
4. panta 16. Punktu

 1. Noteikumi nosaka 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.’

 

2. Mācību gads sākas 2021. gada 1.septembrī.

3. 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2022. gada 31.maijā

4. 9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2022. gada 13. maijā, bet mācību gads beidzas 2022. gada 12. jūnijā.

5. 12. klases izglītojamiem mācības beidzas 2022 gada 13. maijā, bet mācību gads beidzas 2020. gada 19. jūnijā.

6. 9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2022. gada 31.maijā.

7. Mācību gadu veido divi semestri:

7.1. pirmais semestris ilgst no 2019. gada 2. septembra līdz 2019. gada 20. decembrim;

7.2. otrais semestris ilgst:

7.2.1. 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2020. gada 6. janvāra līdz 2020. gada 29. maijam;

7.2.2. 9. klases izglītojamiem – no 2020. gada 6. janvāra līdz 2020. gada 19. jūnijam;

7.2.3. 12. klases izglītojamiem – no 2020. gada 6. janvāra līdz 2020. gada 19. jūnijam.

8. Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:

8.1. Rudens brīvdienas – no 2021. gada 18. oktobra līdz 22. oktobrim;

8.2. Ziemas brīvdienas – no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim;

8.3. Pavasara brīvdienas 1.–11. klases skolēniem - no 2020. gada 16. marta līdz 20. martam;

8.4. Pavasara brīvdienas 12. klases skolēniem - no 2020. gada 23. līdz 27. martam.

8.5. Vasaras brīvdienas 1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem - no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

9.         Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

10.       Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1. – 8. klašu un 10. – 11. klašu izglītojamajiem.

Īpašie apstākļi, kuru dēļ izglītības iestādē var pārtraukt mācības, ir:

1.         Paaugstinātas saslimstības gadījums.

Ja izglītības iestādē vērojama paaugstināta saslimstība ar infekcijas slimību, izglītības iestādes vadītājs vispirms konsultējas ar rajona vai pilsētas vides veselības centru par saslimstības izplatības intensitāti, apmēru un citiem faktoriem. Pēc konsultēšanās viņš var pieņemt lēmumu par mācību pārtraukšanu;

2.         Laikapstākļu dēļ (saskaņā ar LR Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm") izglītības iestādi drīkst neapmeklēt:

 • izglītojamie vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 °C;
 • izglītojamie vecumā no 13 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 °C.

Izglītojamajiem, kuri ir ieradušies izglītības iestādē, pedagogi mācībām paredzētajā laikā nodrošina izglītojamo interesēm, spējām un vajadzībām atbilstošu individuālu nodarbošanos;

3.         Dabas stihijas vai citi veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi.

Ja radušies veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi, izglītības iestādes vadītājs izvērtē apstākļus un atkarībā no to bīstamības pakāpes nekavējoties pieņem tādu lēmumu, kas vismazāk apdraudētu visu dzīvību un veselību.

 

MŪSU MĒRĶI

Skolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina Valsts pamatizglītības standartā un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Izglītības satura un izglītības ieguves process būs organizēts tādā kvalitātē, lai:

 • nodrošinātu katru skolēnu ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm;
 • radītu pamatu skolēnu turpmākajai izglītībai;
 • veicinātu skolēnu harmonisku veidošanos un attīstību;
 • sekmētu skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti.

KOLEKTĪVS

Skolas direktors:  Valdis Lapiņš

Direktora vietniece izglītības jautājumos (1. - 6. klases): Maija Bērenfelde,

Direktora vietniece izglītības jautājumos (7. - 12. klases): Elita Līce,

Direktora vietniece ārpusklases darbā (1. - 6. klases): Agnese Eriņa,

Direktora vietnieks ārpusklases darbā (7. - 12. klases): Aleksandrs Lange,

Direktora vietniece: Ilze Sētiņa

Direktora vietniece: Maira Bluša

Direktora vietniece saimniecības darbā: Līga Kalašņikova.

 

Aigare Laine – logopēds

Bluša Maira – psihologs

Šķudīte Laila – sociālais pedagogs

Daiga Žogota - sociālais pedagogs

Sadovska Māra – atbalsta personāls

 

 

 PROGRAMMA

 

Darbs Rīgas Hanzas vidusskolā norit pēc pamatizglītības programmas, kuras mērķi un uzdevumi ir noteikti Valsts pamatizglītības standartā.

Īstenojot pamatizglītības programmas galvenos mērķus un uzdevumus, izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja apgūt pamatprasmes kā zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešams personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai aktivitātei, sociālai iekļautībai un nodarbinātībai.

Izglītības programmas obligātais saturs (izglītības jomas, mācību priekšmeti,  galvenie uzdevumi, izglītošanas aspekti un vispārīgais saturs, kā arī mācību priekšmetu standarti) ir noteikts Valsts pamatizglītības standartā.

 

VALODAS

 

LATVIEŠU VALODA

Mācību priekšmeta standarts 1. - 9. klasei

Mērķis:

 • attīstīt izglītojamā kompetenci latviešu valodā, prasmi sazināties latviešu valodā, apzināties valodas nozīmi personības izveidē, nacionālās identitātes saglabāšanā un starpkultūru dialoga veidošanā.

Uzdevums ir radīt izglītojamajam iespēju :

 • attīstīt valodiskās sazināšanās prasmes;
 • apgūt valodas funkcionēšanas likumības un īpatnības;
 • gūt izpratni par valodu - tautas kultūras un nacionālās identitātes sastāvdaļu;
 • izmantot valodas prasmes mācību procesā un pašizpausmē, kā arī attīstīt prasmi pilnveidot savu runas kultūru.

SVEŠVALODAS (angļu, vācu, krievu, franču valodas)

Mācību priekšmeta standarts 1. - 9. klasei

Mērķis:

 • veidot izglītojamā valodas, komunikatīvo un sociokultūras kompetenci, lietojot svešvalodu mācībās, saziņā un sadarbībā mainīgajā daudzkultūru pasaulē.

Uzdevums ir radīt izglītojamajam iespēju:

 • sazināties svešvalodā mutvārdos un rakstos;
 • apgūt svešvalodas likumsakarību un funkciju pamatus;
 • veicināt atvērtību pret neierasto un veidot vērtējošu attieksmi pret sevi, citiem, pasauli, apgūstot un salīdzinot dzimto valodu un svešvalodu, kā arī iepazīstot kultūru daudzveidību;
 • apzināties valodu lomu saziņā;
 •  izprast valodu nozīmi citu mācību priekšmetu apguvē.

TEHNOLOĢIJU UN ZINĀTŅU PAMATI

MATEMĀTIKA

Mācību priekšmeta standarts 1. - 9. klasei

Mērķis:

 • veidot skolēnu izpratni par matemātiskām metodēm un attīstīt prasmes tās lietot pasaules izzināšanā, citos mācību priekšmetos un daudzveidīgā darbībā.

Uzdevums ir radīt skolēnam iespēju:

 • apgūt prasmes izpildīt darbības ar reāliem skaitļiem, izmantot sakarības un analītiskas metodes, pētīt plaknes ģeometriskās figūras un to īpašības, attīstīt telpiskos priekšstatus.
 • apgūt prasmes pētīt un risināt praktiskus uzdevumus, izmantojot matemātiskos modeļus, iegūstot, sakārtojot, analizējot datus un prognozējot iegūstamo rezultātu.
 • veicināt domāšanas attīstību, veidojot prasmi izteikt matemātiski pamatotus spriedumus un apgūstot problēmrisināšanas pieredzi.

DABASZINĪBAS

Mācību priekšmeta standarts 1. - 6. klasei
Mērķis:

 • radīt un pilnveidot izglītojamā interesi par dabas sistēmu un procesu pētīšanu, veidojot izpratni par dabas daudzveidību un vienotību, lai sekmētu labvēlīgu attieksmi pret vides un veselības saglabāšanu un uzlabošanu.

Uzdevums ir radīt izglītojamam iespēju:

 • apgūt pētniecības darba pamatus dabaszinībās;
 • izzināt dabas sistēmas un procesus, mācoties izprast dabas daudzveidību un vienotību;
 • izprast dabaszinātņu sasniegumu nozīmi cilvēku ikdienas dzīvē un apzināties vides un veselības saudzēšanas nepieciešamību, gūstot praktisku pieredzi vides kvalitātes saglabāšanā un uzlabošanā.

MĀKSLA

 LITERATŪRA
Mācību priekšmeta standarts 4. - 9. klasei

Mērķis:

 • sekmēt izglītojamā emocionālo un intelektuālo attīstību, pilnveidojot literatūras kā vārda mākslas uztveres spējas, skolēnu lasīšanas intereses, tēlaino domāšanu un radošo pašizpausmi.

Uzdevums ir radīt izglītojamam iespēju:

 • apgūt vārda mākslas likumsakarības un izmantot iegūtās zināšanas lasīšanas procesā un daiļdarba interpretācijā;
 • attīstīt tēlaino domāšanu un pašizpausmes prasmes kā literāro darbu interpretētājam un paša radītu tekstu autoram;
 • attīstīt sapratni par literatūru kā kultūras mantojuma veidu;
 • apzināties literārajos darbos ietvertās vērtības, pilnīgot lasītāja intereses, vajadzības un pieredzi.

MŪZIKA
Mācību priekšmeta standarts 1. - 9. klasei

Mērķis:

 • sekmēt izglītojamā emocionālo un intelektuālo attīstību, atraisīt radošās spējas, veidojot priekšnoteikumus tam, lai katrs spētu kļūt par aktīvu mūzikas klausītāju vai dažādu veidu mūzikas amatieru kopu dalībnieku.

Uzdevums ir radīt izglītojamam iespēju:

 • apgūt mūzikas valodas elementus;
 • izkopt spēju ieklausīties skaņu pasaulē, uztvert mūziku emocionāli un attīstīt tēlaini asociatīvo domāšanu, prasmi raksturot mūzikas izteiksmes līdzekļus, iegūt praktiskai muzicēšanai nepieciešamo pieredzi;
 • iepazīt pasaules mūzikas attīstību, izkopt spēju uztvert dažādu kultūru mūzikas valodu.

 

VIZUĀLĀ MĀKSLA
Mācību priekšmeta standarts 1. - 9. klasei

Mērķis:

 • sekmēt izglītojamā emocionālo un intelektuālo attīstību, pilnveidot un attīstīt viņa radošās spējas, interesi par mākslu un radīt priekšnoteikumus tam, lai skolēns savu mākslinieciskās un radošās darbības pieredzi spētu daudzveidīgi izmantot.

Uzdevums ir radīt izglītojamam iespēju:

 • apgūt mākslas terminus, jēdzienus un izteiksmes līdzekļus, iepazīt mākslas veidus, žanrus, tehnikas, ar mākslu saistītas nozares;
 • izkopt prasmi īstenot savas idejas un ieceres ar vizuālās mākslas līdzekļiem, analizēt un interpretēt savas radošās ieceres un mākslas darbus;
 • iegūt pieredzi saskatīt vizuālās vērtības dabā un kultūrvidē, saprast savu līdzatbildību to saudzēšanā un veidošanā.

CILVĒKS UN SABIEDRĪBA

SOCIĀLĀS ZINĪBAS
Mācību priekšmeta standarts 1. - 9. klasei

Mērķis:

 • sekmēt sociālo procesu izpratni, kā arī izglītojamā gatavību pieņemt un īstenot sociāli atbildīgus lēmumus personiskajā, profesionālajā un sabiedriskajā dzīvē demokrātiskā sabiedrībā.

 Uzdevums ir radīt izglītojamam iespēju:

veidot izpratni par sabiedrības sociālpolitiskās un ekonomiskās attīstības likumsakarībām un ētisko vērtību kopumu;

 •  veidot izpratni par cilvēka garīgās un fiziskās attīstības vispārējām norisēm, veselīgu dzīvesveidu un veselībai labvēlīgu vidi;
 • apgūt sabiedrisko norišu un personības attīstības pētīšanas un interpretēšanas prasmes un sociālo zinību mācīšanās prasmes;
 • izkopt saskarsmes un sadarbības prasmes;
 • apgūt demokrātiskas pilsoniskās līdzdalības prasmes un izkopt tolerantu attieksmi pret kultūru daudzveidību;
 • apzināt un izkopt savus ētiskos uzskatus un pieņemt ar tiem saskaņotus lēmumus;
 •  apzināties veselības un dzīvības vērtību, savu un citu atbildību par veselību un veselīgu vidi, izkopt veselīgus paradumus;
 • veidot un sekmēt skolēnu izpratni un attieksmi pret satiksmes drošību un citu drošības noteikumu ievērošanu.

MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS
Mācību priekšmeta standarts 1. - 9. klasei

Mērķis:

 • pilnveidot izglītojamā izpratni par cilvēka dzīvesvides drošības un kvalitātes nosacījumiem un iespējām tās uzlabošanai, veicināt izglītojamā praktiskās rīcības un sociālās sadarbības prasmju attīstību, lai ikviens spētu patstāvīgi plānot un organizēt personīgo mājturību, pildīt drošības nosacījumus, adekvāti rīkoties ekstremālās situācijās un ar izpratni un radoši iesaistītos tehnoloģisko procesu īstenošanā.

Uzdevums ir radīt izglītojamam iespēju:

 • gūt zināšanas un pilnveidot izpratni par personīgās mājturības būtību, struktūru un daudzpusību, attīstīt prasmes mājas darbu plānošanā un veikšanā;
 • praktiskā darbībā veidot un radoši lietot dažādu materiālu apstrādes un izstrādājumu darināšanas prasmes, vienlaikus gūstot izpratni par tehnoloģiskā procesa norisi;
 • attīstīt prasmes risināt problēmas, attīstīt pašapziņu un izkopt individualitāti, gūt radošas darbības un personības pašizpausmes pieredzi, apzināties savas intereses un spējas saskatīt mācību priekšmetā iegūtās pieredzes izmantošanas iespējas sadzīvē, brīvā laika organizēšanā un karjeras izvēlē;
 • gūt zināšanas par drošības pamatnosacījumiem un izpratni rīcībai ekstremālās sadzīves situācijās.

SPORTS
Mācību priekšmeta standarts 1. - 9. klasei

Mērķis:

 • pilnveidot zināšanas un izpratni par veselīgu dzīvesveidu, regulāru fizisko aktivitāšu nozīmi veselības saglabāšanā un nostiprināšanā, veicinot vēlmi iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē, un uzlabot fiziskās spējas un sagatavotību.

Uzdevums ir radīt izglītojamajam iespēju:

 • nodarboties ar sistemātiskām fiziskām aktivitātēm atbilstoši izglītojamā veselības stāvoklim, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību;
 •  sekmēt izpratni par veselības, fizisko spēju, vides un konkrēto sporta veidu vingrinājumu savstarpējo mijiedarbību;
 •  sekmēt izpratni par uzvedības un drošības noteikumu ievērošanu sporta nodarbībās un dažādu fizisko aktivitāšu pasākumos;
 • apgūt rotaļu un dažādu sporta veidu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmes;
 •  apgūt un pilnveidot patstāvīgā darba un sadarbības prasmes;
 • veicināt interesi par sportu, pozitīvu un aktīvu attieksmi pret nozīmīgiem sporta notikumiem savā reģionā, Latvijā, Eiropā un pasaulē.

ĒTIKA
Mācību priekšmeta standarts 1. - 3. klasei

Mērķis:

 • sekmēt izglītojamā interesi un zināšanu apguvi par ētiskām vērtībām un ētisko mantojumu, veicinot tikumisku pilnveidi un gatavību rīkoties ikdienas situācijās saskaņā ar tikumiskajām vērtībām.

Uzdevums ir radīt izglītojamam iespēju:

 • gūt zināšanas un veidot pozitīvu attieksmi pret ētiskām vērtībām un ētisko mantojumu;
 • veicināt pašpilnveidi, attīstot tikumiskas domāšanas un rīcības prasmes, mācoties atbildīgi rīkoties ikdienas situācijās;
 • kopt tikumiskajās vērtībās un morāles normās balstītas saskarsmes un sadarbības prasmes.

 

VĒRTĒŠANA

Lai daudzpusīgi un maksimāli objektīvi novērtētu katra skolēna zināšanu līmeni, vērtējumam jāatspoguļo gan apgūto zināšanu apjoms, gan iegūtās prasmes, gan skolēna attieksme pret izglītošanos, gan arī katra skolēna individuālā attīstības dinamika.

Katrā izglītības posmā šo komponentu īpatsvars vērtējumā ir atšķirīgs. Tā piemēram, 1.-3. klasē daudz svarīgāk ir veidot skolēnos pareizu mācīšanās motivāciju, apgūt nepieciešamās garīgās darbības prasmes, vērot katra skolēna attīstības dinamiku, nevis vērtēt tikai iegūto zināšanu apjomu. Pārbaudīt un novērtēt visus izglītības kvalitātes komponentus var tikai skolotājs, kas ikdienā darbojas klasē, un arī paši skolēni savstarpējā novērtējumā un pašnovērtējumā.

 

Skolēnu mācību sasniegumi dažādos mācību priekšmetos un dažādos izglītības posmos tiek vērtēti:

 • 1. klasē vērtē aprakstoši (īss mutisks un rakstisks vērtējums par izglītojamā mācību darbību, mācīšanās stilu, saskarsmes un sadarbības prasmēm, attieksmi

pret mācībām un mācību sasniegumu attīstības dinamiku). Klases žurnālā vērtējumu izsaka, izmantojot šādus apzīmējumus: “apguvis + ”;  “daļēji apguvis / ”; “vēl jāmācās - ”;

 • 2. klasē matemātikā un latviešu valodā vērtē 10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos izglītojamā mācību sasniegumus vērtē aprakstoši un izmantojot apzīmējumus: “apguvis + ”;  “daļēji apguvis / ”; “vēl jāmācās - ”;
 • 3. klasē matemātikā;  latviešu valodā un angļu valodā vērtē 10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos izglītojamā mācību sasniegumus vērtē aprakstoši un izmantojot apzīmējumus: “apguvis + ”;  “daļēji apguvis / ”; “vēl jāmācās - ”;
 • 4. – 12.  klasē skolēnu sasniegumus vērtē 10 ballu skalā;
 • Valsts diagnosticējošā darbā izglītojamā mācību sasniegumus izsaka procentuālajā novērtējumā.

Mācību darbā viss vērtēšanas process ir kriteriāls - skolēnu sasniegumi tiek salīdzināti ar mācību priekšmeta standarta prasībām.

Pārbaudes darbu veidus, skaitu un norises laikus nosaka mācību priekšmeta skolotājs vai izstrādātā izglītības programma, tie atzīmēti mācību priekšmeta programmā; tematiskajā stundu plānā.

Valsts diagnosticējošo darbu veidi un to norises laiki noteikti MK noteikumos un mācību priekšmeta standartā.

 

Izglītojamā vecāki par bērna mācību sasniegumiem tiek informēti elektroniski e-klasē. Nepieciešamības gadījumā izglītojamā vecāki par bērna mācību sasniegumiem un citiem ar izglītības ieguvi saistītiem jautājumiem tiek informēti individuālā sarunā.

Pēc pirmā semestra notiek vecāku un skolotāju individuāla saruna par skolēna mācību sasniegumiem.

Februārī tiek organizēta Vecāku diena, kad visas dienas garumā vecāki apmeklē skolēnu mācību stundas un ārpusklases pasākumus.

Katra mēneša (izņemot decembri un maiju) pēdējā otrdienā no plkst. 17.00 līdz plkst. 19.00 skola rīko vecāku dienu. Klases audzinātāja un priekšmeta skolotāja pienākums uzaicināt uz sarunu to skolēnu vecākus, kuriem ir mācīšanās grūtības, neattaisnoti kavējumi, uzvedības vai citas problēmas.

 Izglītības programmas apguvi katrā klasē apliecina liecība.

 Izglītojamo pārcelšana nākamajā klasē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Pēc 9.klases izglītojamie saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu atbilstoši noteikumiem Vispārējās izglītības likumā. Pēc 12.klases izglītojamie saņem atestātu par vispārējo vidējo izglītību un sekmju izrakstu atbilstoši noteikumiem Vispārējās izglītības likumā.

 

 

 

PEDAGOGU KVALIFIKĀCIJA

Visiem 1.–12.klašu grupā strādājošajiem skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, vai skolotāji studē augstskolā, lai to iegūtu. RHV strādā vairāki maģistri un doktora grāda ieguvēji. Visi skolotāji mācību gada laikā apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus pedagoģijā, psiholoģijā un mācāmajos priekšmetos.

 

ĪPAŠAS IZGLĪTĪBAS VAJADZĪBAS

Ne visiem bērniem mācīšanās mūsu skolā ir viegla un bez problēmām, tāpēc mēs rūpējamies par palīdzību viņiem. Skolēniem tiek nodrošināta skolas atbalsta personāla (logopēda, sociālā pedagoga, medmāsas un psihologa) palīdzība. Skolas atbalsta personāls strādā, sadarbojoties ar vecākiem.

Veselības traucējumu gadījumā palīdzību sniedz skolas medmāsa.

 

Mēs aicinām vecākus mums palīdzēt šajā darbā un atbalstīt mūs. Skolotāji un skolas atbalsta personāla darbinieki ir vienmēr atsaucīgi sarunai ar vecākiem.

Mums rūp, lai katrs bērns varētu mācīties mūsu skolā atbilstoši savām spējām.

Sākot ar 4.klasi, mēneša pēdējā otrdienā no plkst.17:00 - plkst.19:00 ir vecāku dienas. Tā ir iespēja individuāli tikties ar priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju un pārrunāt bērna sekmes, uzvedību un citus interesējošus jautājumus.

 

 SKOLAS DARBA ORGANIZĒŠANA

Uzņemšana notiek pēc Rīgas pilsētas skolu valdes rīkojuma un saskaņā ar Latvijas Izglītības likumu. Skola galvenokārt uzņem mikrorajonā dzīvojošos bērnus. Atlikušajās brīvajās vietās var tikt uzņemts jebkurš bērns. Lai bērni skolā justos drošāk, tiek organizētas nodarbības “Iepazīšanās ar skolu”. To laikā bērni iepazīstas ar skolu, klases audzinātāju, skolas darba režīmu.

 

SKOLAS KAVĒJUMI

Skolēni nedrīkst atstāt skolas telpas pirms mācību stundu beigām, pirms tas nav saskaņots ar klases audzinātāju, skolas medmāsu vai mācību pārzini.

Ar īpašu direktora rīkojumu, gada siltajos mēnešos (septembris, oktobris, aprīlis, maijs), garajos starpbrīžos, skolēni var doties skolas pagalmā, ja kopā ar viņiem ir klases audzinātāja.

Ja bērns skolu nevar apmeklēt, lūdzam laikus paziņot iemeslu, piesakot kavējumu e- klasē. Lūgums paziņot skolai, ja jūs jau iepriekš zināt, ka bērns nebūs skolā. Ja skolas kavējums pārsniedz 3 dienas, tad nepieciešama ģimenes ārsta zīme. Vecāku attaisnotu kavējumu nedrīkst būt vairāk, kā 16 stundas vienā semestrī.

Atgriežoties skolā jāiesniedz kavējumus attaisnojoša zīme:

*slimības gadījumā zīme no ārsta;

*citos gadījumos vecāku rakstīts iesniegums.

 Plānots ilgstošs kavējums, kurš ir garāks par 3 dienām, iepriekš jāsaskaņo ar skolas vadību, rakstot iesniegumu. (Iesnieguma veidlapu saņem pie klases audzinātāja.)

Prombūtnes laikā skolēnam mācību viela jāapgūst patstāvīgi.

 

NOSEBOŠANĀS

Ļoti svarīgi, lai bērns ierastos skolā laikus. Ierodoties skolā pēc zvana, jāpierakstās kavējuma žurnālā. Ja bērns kavē vairāk par 5 min no mācību stundas, to reģistrē kā neattaisnoti kavētu.

Skolēni, kuri ieradušies skolā agrāk vai nokavējuši pirmās stundas sākumu, uzturas garderobē.

 

KONTAKTI

Saziņai ar vecākiem izmantojam tālruni un e-pastus.  Nepieciešamības gadījumā skola informē vecākus par bērna slikto pašsajūtu, traumām vai neattaisnotiem kavējumiem.

 

APĢĒRBS

Ar 2017. gada 1. septembri 1., 2., 3. klašu skolēniem skolas forma ir obligāta. 4.-6. klašu skolēniem apģērbā tiek iekļauts kāds skolas formas elements vai valkāts lietišķa stila apģērbs.

Bērni skolā ierodas ērtā, tīrā, laika apstākļiem un skolas darbam piemērotā apģērbā. Lai uzturētu skolu tīru un kārtīgu, obligāti jāvalkā  maiņas apavi.

Sporta nodarbībām vajadzīgs cits apģērbs.

*īsais sporta tērps - visām sporta nodarbībām sporta zālē un siltākam laikam ārā. Mācību gada sākumā klašu kolektīvi var vienoties par vienas krāsas krekliņiem;

*garais sporta tērps - āra nodarbībām vēsākā laikā, kā arī ziemas sporta aktivitātēm;

*peldēšanas nodarbībām lūdzam iegādāties baseina apmeklējumam nepieciešamās lietas.

Skolēni sporta nodarbībās varēs piedalīties tikai atbilstošā apģērbā. Par visām izmaiņām ar ģērbšanos, jūs tiksiet brīdināti pirms katra jauna nodarbību cikla.

 

BRILLES

Lūdzu ziņojiet jūsu bērna skolotājam, ja jūsu bērnam klasē ir jānēsā brilles vai jāsēž tuvāk tāfelei.

 

DĀRGLIETAS

Nevajadzētu skolā nēsāt dārglietas.

 

PAZAUDĒTĀS MANTAS

Ja skolā gadās pazaudēt kādu personīgo mantu, aicinām vērsties pie skolas darbiniekiem (garderobē) pēc iespējas savlaicīgāk, kā arī pašiem meklēt pazudušo lietu.

 

RŪPES PAR JŪSU BĒRNU

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja jūsu bērns nejūtas labi vai guvis traumu, viņam palīdzēs skolas medmāsa. Ja bērns nejūtas tik labi, lai atgrieztos klasē, mēs ziņojam par to vecākiem. Ja jūsu bērnam regulāri jālieto zāles, lūdzu, informējiet par to klases audzinātāju vai medmāsu.

 

KLASES AUDZINĀTĀJA RŪPES

Klases audzinātājs vistiešāk veic audzināšanas darbību un sniedz atbalstu savas audzināmās klases skolēniem. Viņš sadarbībā ar skolēnu vecākiem, skolas pedagogiem un atbalsta personālu un valsts un/vai pašvaldību atbildīgām institūcijām risina ar skolēnu personības veidošanu un attīstību saistītus jautājumus, vienlaicīgi, rūpējoties par pedagoģiski un psiholoģiski labvēlīgu klases vidi, un saliedētu klases kolektīvu.

 

ĒDINĀŠANA

Skolā bērnu ēdināšanu nodrošina Valsts. Visi 1.-12. klašu skolēni vienu reizi dienā saņem siltas pusdienas.

 

DROŠĪBA

Lai skolā justos droši, ir jāievēro skolas iekšējās kārtības noteikumi. To uzdevums:

*veidot sevī personiskās atbildības sajūtu par savu un citu drošību;

* ievērot visas instrukcijas par drošību;

*rosināt skolēnus izmantot pareizi mācību piederumus, mēbeles, telpas.

Mēs pieturamies pie apzinīgas disciplīnas principiem. Bērni saņem uzslavas un balvas par to, ka viņi ievēro skolas IK noteikumus un aktīvi līdzdarbojas visā skolas dzīvē.

 Ja skolēns noteikumus neievēro:

 • saņem aizrādījumu;
 • par pārkāpumu tiek ziņots vecākiem ar ierakstu dienasgrāmatā vai e-klasē;
 • tiek aicināts uz pārrunām ar klases audzinātāju;
 • tiek aicināts uz pārrunām ar sociālo pedagogu;
 • tiek ziņots skolas vadībai;
 • biežu vai ļoti nopietnu pārkāpumu gadījumā uz pārrunām tiek aicināti arī vecāki.

 

Uzvedība, kādu mēs skolā nepieļaujam:

 • terorizēšana un mocīšana;
 • apdomāta citu ievainošana jebkurā veidā;
 • kaušanās, ieskaitot “spēļu kautiņus”;
 • rupja, nepieklājīga attieksme pret jebkuru cilvēku skolā;
 • skolas atstāšana bez atļaujas;
 • ja skolas lietas tiek bojātas, var gadīties, ka zaudējumus nāksies atlīdzināt vecākiem.

Ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem bērni un vecāki tiek iepazīstināti septembrī (skat. skolas mājas lapas sadaļu "Skolas dokumenti").

 

Rūpējoties par skolēnu drošību, gadījumos, kad nenotiek pirmā mācību stunda, skolēniem nav atļauts uzturēties skolas gaiteņos vai klasē bez skolotāju uzraudzības.

Vecāki tiek aicināti bērnus vest uz skolu neilgi pirms stundu sākuma. Gadījumos, kad tas nav iespējams, skolēni tiek lūgti uzturēties skolas garderobē, kur viņus uzrauga dežūrējošais skolotājs.

 

PULCIŅU DARBS

Skolēniem ir iespēja piedalīties dažādos interešu izglītības pulciņos: koris, ansamblis, tautas dejas, teātra pulciņš, zīmēšanas pulciņš, vispārējās fiziskās sagatavošanās pulciņš, sporta spēles-volejbols, florbols u.c. (skat. skolas mājas lapas sadaļu "Interešu izglītība").

Pieteikšanās pulciņiem notiek septembra sākumā. Lai bērns varētu pulciņus apmeklēt, nepieciešams vecāku iesniegums.

 

RĪGAS HANZAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNS:

 • ir pieklājīgs, skolas telpās sveicina visus pieaugušos un, ieejot klasē, sasveicinās ar pārējiem skolēniem;
 • skolā, bez skolotāja atļaujas, nelieto mobilo tālruni;
 • pirms ieiešanas skolotāju istabā vai direktora kabinetā pieklauvē un pajautā, vai drīkst ieiet;
 • ejot pa kāpnēm, turas labajā pusē;
 • starpbrīžos ir klusi, pa gaiteni pārvietojas ejot;
 • nepārtrauc pieaugušo sarunas;
 • laikā ierodas skolā, ieejot telpās, rūpīgi noslauka kājas, patstāvīgi noģērbj virsdrēbes, pārvelk apavus un novieto norādītajā vietā;
 • klasē pirms un pēc stundas sakārto savu darbavietu, stundās uzmanīgi klausās, ciena citu skolēnu un skolotāju darbu, atbildot pieceļas, atbild skaidri un saprotami;
 • vienmēr, kaut ko saņemot vai dodot, lieto vārdus “lūdzu” un “paldies”;
 • sabiedriskās vietās sveicina pazīstamus pieaugušos;
 • iekāpjot vai izkāpjot, no satiksmes līdzekļiem, dara to mierīgi un pieklājīgi, vienmēr iegādājas biļeti braukšanai sabiedriskajā transportā, dod vietu vecākiem cilvēkiem;
 • ielas braucamo daļu šķērso tikai tam paredzētās vietās – uz gājēju pārejas vai sagaidot luksofora zaļo signālu;

 

 

VECĀKI

SKOLAS UN MĀJAS SADARBĪBA

Lai izglītotu jūsu bērnus sekmīgi, mums ir nepieciešama jūsu palīdzība un atbalsts.

 • Aicinām nākt uz skolu regulāri, lai redzētu sava bērna darbu.
 • Lūdzam, nekavējoties ziņot, ja jūsu mājas apstākļi varētu ietekmēt jūsu bērna darbu skolā.

 

SKOLAS APMEKLĒŠANA

 • Nepiederošas personas, ierodoties skolā, reģistrē vizīti žurnālā pie skolas dežuranta, norādot personu, pie kā ieradies, un iemeslu, kāpēc šī vizīte nepieciešama, kā arī saņem caurlaidi.
 • Ja ir vēlme satikt kādu no pedagogiem, aicinām iepriekš sazināties ar jūsu bērna klases audzinātāju vai ar konkrēto pedagogu, lai vienotos par tikšanos.
 • Kad esat atnākuši pakaļ bērnam, lūdzam, jūs sagaidīt viņu garderobē vai skolas pagalmā.
 • Ja jums ir nepieciešamība satikt savu bērnu stundu laikā, dariet to tikai ar skolotāja  atļauju.
 • Aicinām regulāri interesēties par bērna mācību sasniegumiem.

 

PALĪDZĪBA BĒRNAM MĀJĀS

Jūs varat:

 • Kopā ar bērnu uzrakstīt dienas plānu, kurā norādīts laiks, kad tiek pildīti mājas darbi. Īpaši svarīgi tas ir tad, ja dzīvojat nelielā dzīvoklī, kur pēc darba un skolas visiem īsti nav vietas, kur strādāt. Tāpēc bērniem mājas darbus būtu vēlams pildīt tūlīt pēc skolas, kad darbam ir piemērotāki apstākļi.
 • Respektējiet bērna vēlmi strādāt klusumā, attiecīgi iekārtotā telpā vai gluži otrādi — pārlieciniet viņu, ka pie skaļi ieslēgtas mūzikas, darbojoties televizoram un guļot gultā diez vai varēs uzrakstīt pašu labāko un glītāko domrakstu.
 • Ja esat darbā, piezvaniet uz mājām un atgādiniet bērnam, ka jāpilda mājas darbi, noskaidrojiet, cik daudz darbu veicams, cik laika tas aizņems.
 • Noslēdziet ar savu bērnu rakstisku līgumu par mājas darbu veikšanu, kurā paredzat abām pusēm izdevīgus noteikumus.
 • Ja esat aizņemts darbā, parūpējieties par palīgu jūsu bērnam, ja viņš nav spējīgs viens tikt ar visu galā.
 • Lūdziet padomu un iespēju sadarboties ar savu bērnu skolotājiem.
 • Lai arī jums ir ļoti aizņemts un limitēts laiks, centieties parunāt ar bērnu un ieklausīties savā bērnā.

 

PALĪDZĪBA SKOLAI

Mēs pieņemam jebkuru palīdzību no vecākiem. Vienmēr noderīgi, ja jūs skolai varētu ziedot pusstundu vai stundu sava laika nedēļā.

Jūs varētu:

 • kopā ar klasi doties ekskursijā, uz muzeju, izstādi, kā arī iesaistīties klases pasākumu organizēšanā;
 • dalīties savā pieredzē un iemaņās;
 • paklausīties kā bērni lasa vai pārrunāt ar viņiem grāmatas;
 • iesaistīties vecāku domes darbībā.

 

Sūdzību procedūra

Ja jums ir kādas sūdzības par jūsu bērna izglītošanu, aicinām ziņot par to klases audzinātājai, mācību pārzinei vai direktoram.

Vecāks, kurš joprojām ir neapmierināts, var griezties tālāk ar ziņojumu skolas domē vai izglītības departamentā. Skolas domes darbā no katras klases piedalās viens vecāks (vai tā vietnieks), kurš izsaka domē savas klases priekšlikumus skolas darbam, kā arī ziņo klasei domes lēmumus.

 

Mēs ceram, ka ar šī materiāla palīdzību esam snieguši jums informāciju par skolas darbu. Ja jums ir priekšlikumi vai  jūs vēl gribētu ko uzzināt, lūdzu, ziņojiet mums.

 

スーパーコピー ブランドコピー コピーブランド ロレックス スーパーコピー ロレックス コピー モンクレール スーパーコピー モンクレール コピー モンクレール ダウン コピー シュプリーム スーパーコピー シュプリーム コピー ウブロ スーパーコピー ウブロ コピー ルイヴィトン スーパーコピー ルイヴィトン コピー ブランドiphoneケースコピー