Rīgas Hanzas vidusskolas darba plāns

2022./2023. mācību gads

Janvāris

PAMATJOMA

DARBĪBA

LAIKS

ATBILDĪGAIS

Mācību saturs

 

Pārbaudes darbu grafika korekcijas II semestrim.

janvāris

E.Līce, M.Bērenfelde

Jaunā kompetencēs balstītā mācību satura ieviešana visās klasēs

janvāris

E.Līce, M.Bērenfelde

Mācīšana un mācīšanās

 

Sadarbībā ar sporta skolotājiem -pirmās palīdzības sniegšana sporta stundās un ārpusstundu sporta pasākumos.

janvāris

Skolas medmāsa

1.semestra mācību darba analīze.

janvāris

MJK vadītāji

Ķīmijas olimpiāde.

12.01.

M.M.Šķestere

Fizikas olimpiāde.

20.01.

I. Liepiņa

Ekonomikas olimpiāde.

23.01.

I. Sētiņa

Pedagogu psiholoģiskā izglītošana „Otrgadniecības psiholoģiskie aspekti”.

janvāris

M. Bluša

Diagnosticējošo kontroldarbu 9. un 12.kl. programmu sastādīšana.

janvāris

E. Līce

Skolēnu sasniegumi

 

Gatavošanās mācību olimpiādēm.

janvāris

MJK vadītāji

Rajona sacensības tautas bumbā.

janvāris

U. Liepiņa

Konkursa „Skolas intelektuālis” rezultātu apkopošana.

30.01.

E. Līce

Grāmatu maiņas punkta veidošana „Draudzīgais aicinājums”.

30.01.

A.Eriņa, A.Lange

Skolas bibliotekāre.

Saskarsmes stundas klasē.

janvāris

M.Bluša

Fotokonkurss „Mana skola svētkos un ikdienā”

janvāris

Skolēnu pašpārvalde

Stāstu konkurss

janvāris

Skolēnu pašpārvalde

Zibensturnīrs 1.-6. klasēm

janvāris

Sporta MJK

Volejbola turnīrs 7.-12.klasei

janvāris

Sporta MJK

Atbalsts skolēniem

Skolēnu psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana. Skolēna pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstība.

Audzināšanas programmas realizācija –karjeras izvēle.

janvāris

Z.Behmane, klašu audzinātāji

SEM programmas īstenošana klases stundās.

janvāris

E.Līce

MOT programmas īstenošana.

janvāris

L. Šķudīte

Skolēnu gatavošana mācību priekšmetu olimpiādēm.

janvāris

Priekšmetu skolotāji

Barikāžu atceres pasākums.

20.01.

A.Lange

Skolēnu testēšana spēju noteikšanai – karjeras izglītības plānošana.

janvāris

M.Bluša

Skolas vide

 

Kursos un semināros gūto atziņu prezentēšana.

janvāris

M. Bluša

Resursi

 

Sporta inventāra iegāde.

janvāris

L. Kalašņikova

Skolotāju informēšana par tālākizglītības kursu nepieciešamību.

janvāris

I. Sētiņa

   

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Skolas darba organizācija

Darba drošības dokumentu pilnveide.

janvāris

L. Kalašņikova

Skolas iekšējo dokumentu inventarizācija.

janvāris

V. Lapiņš

Sanāksmes

Vadības sanāksmes.

Katru pirmdienu.

V. Lapiņš

Informatīvās sanāksmes

Katru otrdienu.

M. Bērenfelde,

E. Līce

Skolotāju sadarbības grupu sanāksme.

31.01.

MJK

Metodiskās padomes sanāksme.

24.01.

E.Līce, M.Bērenfelde

Darbs ar vecākiem

Vecāku diena

Vecāku dome

31.01.

V. Lapiņš,E. Līce

M. Bērenfelde

9. kl. vecāku sapulce. Iepazīstināšana ar eksāmenu norises kārtību.

31.01.

E.Līce

Iekšējā kontrole

Dienasgrāmatu kontrole. Skolēnu dienasgrāmatas – pašvērtējums, skolotāju un vecāku paraksti.

13.01.

A.Eriņa

Klašu tīrības kontrole.

30.01.

A.Lange, L.Kalašņikova

Interešu izglītības žurnālu pārbaude.

16.01.

A.Lange, A.Eriņa

Stundu hospitācija.

Janvāris-marts

E.Līce, M.Bērenfelde

Atklātās stundas.

Janvāris-marts

MJK vadītāji

Individuālās pārrunas ar vecākiem sākumskolā – norise un kvalitāte.

13.01.

M.Bērenfelde

Februāris

PAMATJOMA

DARBĪBA

LAIKS

ATBILDĪGAIS

Mācību saturs

 

Gada noslēguma kontroldarbu gatavošana.

februāris

E. Līce, MJK vadītāji

Diagnosticējošo kontroldarbu gatavošana.

 februāris

E. Līce, MJK vadītāji

Jaunā kompetencēs balstītā mācību satura ieviešana visās klasēs.

februāris

M. Bērenfelde,

E.Līce

1. – 4. klašu skolas mācību olimpiādes (matem., latv.val., dabas zin., soc.zin., angļu val.).

06.02 –10.02.

A.Eriņa

Atklāo stundu 1.-4.klasēs plānošana.

februāris

M. Bērenfelde,

G. Gruntmane

Vizuālās mākslas un mājturības olimpiādes organizēšana skolā.

februāris

Mākslas un kultūras MJK

Mācīšana un mācīšanās.

 

Atklātās stundas 1.-4.klasēs.

13. – 18.02.

M. Bērenfelde

ZPD aizstāvēšana.

01.-02.02.

Z. Behmane, E. Līce

Latviešu valodas olimpiāde.

01., 09. 01.

L.Trijēce

Skolēnu sasniegumi

 

Mācību priekšmetu olimpiādes.

Februāris

E. Līce, MJK vadītāji

Matemātikas olimpiāde 9.-12.kl.

03.02.

S. Balanda

Atbalsts skolēniem

Skolēnu psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana. Skolēna pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstība.

1.- 4. klašu skolas olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana.

20.- 24.02.

G. Gruntmane,

A.Eriņa

Mājas darbu izpildei nepieciešamā laika plānošana.

februāris

M.Bērenfelde

Skolēnu gatavošana mācību priekšmetu olimpiādēm.

februāris

Priekšmetu skolotāji

Audzināšanas programmas realizācija –skolēnu pienākumi un tiesības.

februāris

Z.Behmane, klašu audzinātāji

SEM programmas īstenošana klases stundās.

februāris

E. Līce

MOT programmas īstenošana.

februāris

L.Šķudīte

Valentīndienas pasākums 9.-12.klasēm

14.02.

Skolēnu pašpārvalde

Karnevāls 1.- 4. klasēm.

24.02.

A.Eriņa

Valentīndienas pasākums 5.- 6. klasēm

14.02.

Kl. audz.

Deju kolektīvu skate 1.- 4. klasēm

Februāris

S.Samīte,

A.Bērziņa

Ziemas olimpiāde Ērgļos.

Februāris

U.Liepiņa

Peldēšanas sacensības „Jautrais delfīns”.

Februāris

O. M. Sirmais,

D. Gātere

Apaļais galds „Mēs-savas skolas tēla veidotāji”.

16.02.

Skolas administrācija un skolēnu padome

Sniega svētki 1.- 6.klasei

februāris

Sporta MJK

Skolas vide

 

Klašu audzinātāju iesaistīšana akcijā „Drošība stundā”.

februāris

M.Bluša

Resursi

 

Kultūras koledžas studentu prakse – gatavošanās konkursam.

februāris

Sporta MJK

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Skolas darba organizācija

Audzinātājstundu hospitācija.

februāris

Z.Behmane

Kvalitātes vērtēšanas komisijas darbs.

februāris

E.Līce, M.Bērenfelde

12.klašu eksāmenu sarakstu precizēšana.

februāris

E.Līce

Sanāksmes

Vadības sanāksmes.

Katru pirmdienu.

V. Lapiņš

Informatīvās sanāksmes

Katru otrdienu.

M. Bērenfelde,

E.Līce

Metodiskā padome.

21.02.

M. Bērenfelde,

E.Līce

Skolotāju sadarbības sanāksme.

28.02.

MJK

Darbs ar vecākiem

Vecāku diena.

28.02.

V. Lapiņš, E. Līce,

M. Bērenfelde

Vecāku, skolēnu, skolotāju  anketēšana skolas darba pašvērtēšanai.

februāris

I.Sētiņa

 

Vecāku informēšana par bērnu personīgās higiēnas ievērošanas nozīmi.

Visu mācību gadu

Skolas medmāsa

Iekšējā kontrole

Interešu izglītības pulciņu nodarbību kontrole.

februāris

A.Lange, A.Eriņa

Stundu hospitēšana.

februāris

E.Līce, M.Bērenfelde

Fakultatīvu žurnālu kontrole.

februāris

E.Līce, M.Bērenfelde

Klases žurnālu kontrole.

februāris

E.Līce, M.Bērenfelde

Pagarinātās grupas mācību darba organizēšana.

01.-03.02.

M.Bērenfelde

Iekšējās kārtības noteikumi – skolēnu uzvedība vestibilos.

februāris

M.Bērenfelde

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti sākumskolā.

16.02.

M.Bērenfelde

Marts

PAMATJOMA

DARBĪBA

LAIKS

ATBILDĪGAIS

Mācību saturs

 

Gada noslēguma kontroldarbu gatavošana.

marts

E. Līce, MJK vadītāji

Jaunā kompetencēs balstītā mācību satura ieviešana visās klasēs

marts

M.Bērenfelde,  E.Līce

Mācīšana un mācīšanās

 

Atklātā stunda angļu valodā sākumskolā.

marts

M. Bērenfelde,

G. Gruntmane

Skolēnu pašvērtējuma tabulas.

marts

Kl. audzinātāji

Skolotāju konference  „Kursos gūto atziņu pielietojums mācību procesā”.

16.marts

E. Līce

Atkārtota tikšanās ar skolēniem, kuriem ir mācību grūtības.

marts

E.Līce

Skolēnu sasniegumi

 

Sasniegumi mācību olimpiādēs.

marts

E.Līce

Matemātikas olimpiāde 5.-8.kl.

10.03.

S.Balanda

Atbalsts skolēniem

Skolēnu psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana. Skolēna pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstība.

Literatūras un mākslas priekšmetu metodiskā nedēļa.

06.-10.03.

L.Andže-Jansone, M.Aiše

SEM programmas īstenošana klases stundās.

marts

E.Līce

Audzināšanas programmas realizācija –karjeras izvēle – profesiju daudzveidība.

marts

Z.Behmane, klašu audzinātāji

Konkurss par ceļu satiksmes noteikumiem. Piedalās  1.- 3. klases.

23.03.

S.Samīte

MOT programmas īstenošana.

marts

L. Šķudīte

Atlases konkurss „Ko Tu proti?” 1.- 4. klasēm

03.03.

A.Eriņa

Konkursa „Ko Tu proti?” koncerts.

24.03.

A.Eriņa

Konkurss „POP iela” un diskotēka 5.- 6. klasēm.

24.03.

A.Eriņa

Skolas vide

 

Klašu sanitārā nedēļa.

01.-03.03.

Klašu audzinātāji

Akcijas „Drošība skolā” rezultātu prezentēšana.

marts

M.Bluša

Resursi

 

Skolotāju konference „Kursos iegūto atziņu pielietošana mācību procesā”.

marts

E. Līce

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Skolas darba organizācija

Audzinātājstundu hospitācija 7. – 12.kl.

marts

Z.Behmane

Adaptācijas programmu pasākumu plānošana.

marts

M.Bluša

Sanāksmes

Vadības sanāksmes.

Katru pirmdienu

V. Lapiņš

Informatīvās sanāksmes.

Katru otrdienu

M. Bērenfelde, E.Līce

Metodiskā padome.

21.03.

E.Līce

Skolotāju sadarbības sanāksmes.

28.03.

MJK

Darbs ar vecākiem

Vecāku diena

28.03.

Administrācija

   

Tikšanās ar vecākiem, kuru bērniem ir mācību grūtības un draud „otrgadniecība”.

marts

E. Līce,  M.Bluša

Iekšējā kontrole

Dienasgrāmatu kontrole 1.- 6. klasēm.

marts

A.Eriņa

Interešu izglītības un fakultatīvu žurnālu kontrole.

marts

A.Lange, A.Eriņa

Klašu žurnālu kontrole.

marts

E. Līce,

M. Bērenfelde

Stundu hospitācija.

marts

E.Līce

Kabinetu un klašu skate.

16.03.

Administrācija

Pagarinātās grupas mācību darbs.

23.03.

M.Bērenfelde

Aprīlis

PAMATJOMA

DARBĪBA

LAIKS

ATBILDĪGAIS

Mācību saturs

 

Jaunā kompetencēs balstītā mācību satura ieviešana visās klasēs

aprīlis

E.Līce, M.Bērenfelde

Mācīšana un mācīšanās

    

Gada noslēguma kontroldarbu tekstu iesniegšana.

28.04.

MJK vadītāji

Diagnosticējošo kontroldarbu 9.un 12.klasēm analīze.

aprīlis

E. Līce, MJK vadītāji

Atbalsts skolēniem

Skolēnu psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana. Skolēnu  pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstība.

Skolēnu informēšana par valsts pārbaudes darbu komisijām.

aprīlis

E. Līce

1.- 4. klašu koru skate

aprīlis

A.Eriņa

SEM programmas īstenošana klases stundās.

aprīlis

E. Līce

Audzināšanas programmas realizācija –citādais man līdzās.

aprīlis

Z.Behmane, klašu audzinātāji

MOT programmas īstenošana.

aprīlis

L. Šķudīte

Karjeras izglītības iespējas 12.klasēm.

aprīlis

A.Lange

Labdarības pasākums.

aprīlis

Skolēnu pašpārvalde

Apaļais galds.

aprīlis

Skolēnu pašpārvalde

Jauno talantu konkurss 7.-8. klasēm

aprīlis

Skolēnu pašpārvalde

Jautrie starti  1.-2.klasei

aprīlis

Sporta MJK

Sporta diena 7.-12.klasei

aprīlis

Sporta MJK

Instruktāža par valsts pārbaudes darbu norisi.

aprīlis

E. Līce

Skolas vide

 

Skolas dekorēšana Lieldienām.

03.04.

G.Gruntmane

I.Rostoka,

Resursi

 

Skolotāju slodžu sadale 2023./2024.m.g.

aprīlis

E. Līce, M. Bērenfelde

Skolas darba organizācija. Vadība un kvalitātes nodrošināšana.

Skolas darba organizācija

Valsts pārbaudes darbu komisijas, vadītāju, vērtētāju un novērotāju saraksta sastādīšana.

aprīlis

E. Līce

Sanāksmes

Vadības sanāksmes

Katru pirmdienu.

V. Lapiņš

Informatīvās sanāksmes

Katru otrdienu.

M. Bērenfelde, E.Līce

Metodiskā padome

18.04.

E.Līce

Skolotāju sadarbības sanāksme

25.04.

MJK

Darbs ar vecākiem

Vecāku diena

25.04.

V. Lapiņš, E. Līce,

M. Bērenfelde

Skolēnu un vecāku anketēšana skolas darbības uzlabošanai

aprīlis

A.Lange

Iekšējā kontrole

Klašu žurnālu kontrole.

Aprīlis

E. Līce, M. Bērenfelde

Maijs

PAMATJOMA

DARBĪBA

LAIKS

ATBILDĪGAIS

Mācību saturs

 

Tematisko plānu analīze, korekciju vērtējums.

31.05.

E. Līce, M. Bērenfelde

Jaunā kompetencēs balstītā mācību satura ieviešana visās klasēs

maijs

E. Līce, M. Bērenfelde

Mācīšana un mācīšanās

    

Valsts pārbaudes darbi 9., 11., 12. klasei.

maijs

E.Līce

Skolēnu pašvērtējuma tabulas.

31.05.

Kl. audzinātāji

Semestra noslēguma kontroldarbi.

15. – 19.05.

E. Līce, M. Bērenfelde

Mācību grāmatu saraksta koriģēšana, apstiprināšana trim gadiem.

11.05.

MJK vadītāji

Atbalsts skolēniem

Skolēnu psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana. Skolēnu  pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu atīsttība.

Mātes dienas koncerts.

11.05.

S.Samīte,

A.Lange, R.Riekstiņa,

D. Bērziņa, A.Eriņa.. Skolēnu pašpārvalde

Teicamnieku konference.

22.05

M. Bērenfelde, E. Līce, A.Eriņa

Audzināšanas programmas realizācija –veselība un vide.

maijs

Z.Behmane, klašu audzinātāji

Sporta diena 1.-6. klašu skolēniem.

19.05

A.Eriņa

Peldēšanas sacensības 2.- 6. klasēm.

24.05.

O.M.Sirmais, D.Gātere    

Izrāde „Sprīdītis” 3.klasēm.

25.05.

A.Eriņa, kl. audzinātāji

Pēdējais zvans

19.05.

A. Eriņa,

A. Lange

Grāmatu tirdziņš

maijs

Skolēnu pašpārvalde

Ekskursiju diena.

30.05.

Kl. audz.

Liecību izdošana.

31.05.

Kl. audz.

Skolas vide

 

Ziedu un skolēnu darbu izstāde.

maijs

Mākslas priekšmetu  MJK, G. Gruntmane

Resursi

 

Kursu apmeklējums II semestrī.

Maijs

E. Līce, M. Bērenfelde

Skolas darba organizācija. Vadība un kvalitātes nodrošināšana.

Skolas darba organizācija

Audzinātājstundu konspektu apkopošana un publiskošana.

Maijs

Z. Behmane

Skolēnu, vecāku, skolotāju informēšana par anketēšanas rezultātiem un ieviešamajām pārmaiņām

Maijs

A.Lange, E.Līce, M.Bērenfelde

Pēctecība – nākamo jauno audzinātāju apzināšana, informēšana un stundu apmeklējumi. Sadarbība ar skolas administrāciju, atbalsta personālu. Bijušo un topošo audzinātāju tikšanās vadības apspriedē.

Maijs

E. Līce, M. Bērenfelde

Sanāksmes

Vadības sanāksmes.

Katru pirmdienu

V. Lapiņš

Informatīvās sanāksmes.

otrdienās

M. Bērenfelde;

V.Lapiņš

Tikšanās ar klašu audzinātājiem, kuri pirmo gadu audzina klasi.

Maijs

E. Līce, M. Bērenfelde,        Z. Behmane

Pedagoģiskās padomes sēde.

26.05.

V. Lapiņš, E. Līce, M.Bērenfelde

Gada noslēguma pārbaudes darbu analīze.

29.05.

M. Bērenfelde,  E. Līce

Darbs ar vecākiem

Vecāku dome.

23.05.

V. Lapiņš

Iekšējā kontrole

Skolotāju pašvērtējumi.

31.05.

E. Līce, M. Bērenfelde,

Interešu izglītības un fakultatīvu žurnālu kontrole.

29.05.

A.Eriņa, A.Lange

MJK dokumentācijas kontrole.

maijs

M. Bērenfelde,  E. Līce

 

Jūnijs

PAMATJOMA

DARBĪBA

LAIKS

ATBILDĪGAIS

Mācību saturs

 

Mācību programmu izvēle 2023./2024.m.g.

Pieredze apkopošana, darba grupu ziņojumi.

jūnijs

E. Līce, M. Bērenfelde

Mācīšana un mācīšanās

 

Gada mācību darba analīze.

jūnijs

E. Līce, M. Bērenfelde

9. un 12.klašu valsts pārbaudes darbi.

jūnijs

E. Līce

Atbalsts skolēniem

Skolēnu psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana. Skolēnu  pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstība.

Papildu mācību pasākumi skolēniem, kam mācību grūtības.

01.- 14.06.

E. Līce, M. Bērenfelde

Pēcpārbaudījumi.

14.–15.06.

E. Līce, M. Bērenfelde

9.klašu izlaidums.

jūnijs

A.Lange

12.klašu izlaidums.

jūnijs

A.Lange

Skolas vide

 

Skolas telpu remonts

jūnijs – augusts

L.Kalašņikova

Resursi

 

10.klašu uzņemšana.

14.-18.06.

E. Līce

Skolas darba organizācija. Vadība un kvalitātes nodrošināšana.

Skolas darba organizācija

Palīdzība, konsultācijas nākamajiem jaunajiem audzinātājiem.

jūnijs

E. Līce, M. Bērenfelde, atbalsta personāls

Skolotāju individuālo atskaišu nodošana.

jūnijs

E. Līce, M. Bērenfelde

Individuālās pārrunas ar skolotājiem „Kāpēc es joprojām strādāju Rīgas Hanzas vidusskolā?”

jūnijs

E. Līce, M. Bērenfelde

Skolas darba analīzes veidošana.

jūnijs

E.Līce

Sanāksmes

Vadības sanāksme.

pirmdienās

V.Lapiņš

Metodiskā padome.

09.06.

E.Līce

Uzņemšanas komisijas sanāksme.

jūnijs

E.Līce

Darbs ar vecākiem

Sadarbība ar vecākiem – darba rezumējums.

jūnijs

E. Līce, M. Bērenfelde, atbalsta personāls

Iekšējā kontrole

Pašvērtējumu apkopojums

jūnijs

E. Līce, M. Bērenfelde

Dalīties

Stundas un starpbrīži

Stunda Laiks

1.

8:00 – 8:40

Starpbrīdis
8:40 – 8:50

2.

8:50 – 9:30

Starpbrīdis
9:30 – 9:40

3.

9:40 – 10:20

Starpbrīdis
10:20 – 10:30

4.

10:30 – 11:10

Starpbrīdis
11:10 – 11:30

5.

11:30 – 12:10

Starpbrīdis
12:10 – 12:30

6.

12:30 – 13:10

Starpbrīdis
13:10 – 13:30

7.

13:30 – 14:10

Starpbrīdis
14:10 – 14:20

8.

14:20 – 15:00

Notikumu un pasākumu kalendārs

05/06/2023
 • Angļu valoda II eksāmens _rakstu daļa

  05/06/2023

 • Angļu valodas eksāmens optimālais līmenis_ rakstu daļa_mutvārdu daļa

  05/06/2023

06/06/2023
 • Angļu valodas eksāmens_ optimālais līmenis_mutvārdu daļa

  06/06/2023

 • Matemātikas eksāmens 9.klasei

  06/06/2023

07/06/2023
 • Angļu valoda II eksāmens _mutvārdu daļa

  07/06/2023

 • Angļu valodas eksāmens_ optimālais līmenis_mutvārdu daļa

  07/06/2023

 • Latviešu valodas eksāmens_ optimālais līmenis_mutvārdu daļa

  07/06/2023

08/06/2023
 • Angļu valoda II eksāmens _mutvārdu daļa

  08/06/2023

 • Latviešu valodas eksāmens_ optimālais līmenis_mutvārdu daļa

  08/06/2023