Rīgas Hanzas vidusskolas darba plāns

2020./2021. mācību gads

Augusts

PAMATJOMA

DARBĪBA

LAIKS

Mācību saturs.

Mācību programmu izvēle un apstiprināšana.

Mācību satura apguves plānu izstrādāšana.

Skolotāju iepazīstināšana ar MK noteikumiem.

Gatavošanās jaunā kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanai 1.,4.,7.,10.klasēs

augusts

Mācīšana un mācīšanās.

Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze.

Atbalsts skolēniem.

Skolēnu psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana

Skolēnu pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstība.

Adaptācijas nedēļas plānošana.

augusts

Sadarbība ar 1.,4., 7., 10. klašu skolotājiem.

augusts

Klašu un skolas telpu sakārtošana. Talkas diena.

26.augusts

Sadarbība ar jaunajiem audzinātājiem.

augusts

Skolas vide.

Medikamentu iegāde un dokumentācijas sakārtošana.

augusts

Resursi.

Mācību procesa organizēšanai nepieciešamo mācību līdzekļu apzināšana.

augusts

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

Skolas darba organizācija.

MP darba plāna apspriešana un apstiprināšana.

augusts

Konsultācijas jaunajiem audzinātājiem.

Metodiskās padomes darba plāna apspriešana.

Skolas attīstības plāna apspriešana.

Skolas darba plāna apspriešana.

Sanāksmes.

Metodiskā padome.

Mācību jomu komisiju sanāksmes.

Pedagoģiskās padomes sēde.

Informatīvā sanāksme.

Sanāksme jaunajiem skolotājiem.

augusts

Iekšējā kontrole.

Mācību satura apguves plānu saskaņošana.

MJK dokumentu iesniegšana.

augusts

Septembris

PAMATJOMA

DARBĪBA

LAIKS

Mācību saturs

Mācību satura apguves plānu saskaņošana atbilstoši skolas licencētajām izglītības programmām un mācību paraugprogrammām.

Līdz 11.09.

Jaunā kompetencēs balstītā mācību satura ieviešana 1.,4.,7.,10.klasēs

septembris

Skolas pārbaudes darbu grafika izveidošana.

Līdz 4.09.

Metodiskās palīdzības plānošana un nodrošināšana.

septembris

Karjeras izglītības programmas integrēšana mācību priekšmetu programmās un audzināšanas darbā.

septembris

Pilnveidot vides izglītības integrāciju mācību priekšmetu programmās.

septembris

Mācīšana un mācīšanās.

Diagnosticējošo kontroldarbu programmu sastādīšana 7., 10.klasēm (matemātika, latviešu valoda, angļu valoda)

Līdz 4.09.

Skolas olimpiāžu grafika veidošana.

septembra beigas

Valsts pārbaudes darbu rezultāti, to analīze un informācija skolēnu vecākiem.

septembra beigas

Skolēnu mācību kavējumu administrēšanas kārtība skolā. Skolotāju un atbalsta personāla iepazīstināšana ar programmu.

septembris

Skolotāju tālākizglītības situācijas izpēte

septembris

Skolēnu sasniegumi

Skolas mājaslapā ielikt mūsu pazīstamāko absolventu fotogrāfijas ar aprakstu.

septembris

Absolventu profesiju izvēle.

septembris

Absolventu augstskolu izvēle.

septembris

Atbalsts skolēniem

Skolēnu psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana. Skolēna pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstība.

Zinību diena.

01.09.

Interešu izglītības norises laiku plānošana.

septembris

MOT nodarbības 7.klašu skolēniem

septembris

Latvijas Skolas somas projekta realizācija.

septembris

Pieteikšanās ISIC kartēm.

septembris

Pieteikšanās dalībai skolēnu pašpārvaldes vēlēšanās.

septembris

Interešu izglītības programmu pārlūkošana. Skolēnu iesaistīšana interešu izglītības pulciņos.

septembris

Realizēt fakultatīvo stundu sadalījumu atbilstoši pieprasījumam.

10.09.

Konsultāciju grafika izveide un dokumentācijas noteikšana.

04.09.

Skolēnu instruktāžu organizēšana. Skolas iekšējās kārtības noteikumu, ugunsdrošības, darba drošības un ceļu satiksmes noteikumi.

Adaptācijas nedēļā

Vecāku informēšana par skolotāju un vecāku savstarpējās sazināšanās iespējām.

Vecāku sapulcēs

Seminārs skolotājiem – Skolēnu vecumposmu īpatnības.

septembris

Kavējumu novēršanas programmas īstenošana.

septembris

Klašu Miķeļdienas rudens gadatirgus

29.09.

10.klašu pārgājiens.

4.09.

Ekskursiju diena 1.-6.kl.

septembris

Karjeras izglītības informatīvs pasākums „Kā pareizi izvēlēties mācību iestādi”.

septembris

Latviešu valodas MJK organizētie pasākumi Dzejas dienām.

7.-11.09.

Skolēnu dzejoļu izstāde „Rudens lapkritis”.

10.09.

1.klašu skolēniem – interaktīvās spēles „Esi drošs”.

septembris

Adaptācijas dienas.

2.09.

Jauno lasītāju iepazīstināšana ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Sniegt informāciju skolēniem par bibliotēkā pieejamajiem materiāliem un to izmantošanu.

septembris

Nodarbības skolēniem par skolēnu drošību skolā un ārpus tās.

septembris

Audzināšanas darba prioritāte– sevis izzināšana un pilnveidošana.

septembris

1.klašu medicīnas dokumentu analīze pēc iesniegtajām veselības un pošu kartēm.

septembris

Skolēnu un vecāku informēšana par individuālo psihologa konsultāciju iespējamību.

29.septembris

9. un 12. klašu skolēnu informēšana par valsts pārbaudes darbiem.

septembris

Olimpiskā diena

18.09.

Dārzeņu izstāde.

29.09.

Skolas vide

Pilnveidot informācijas aprites sistēmu skolā.

septembris

Aktualizēt informāciju skolas mājas lapā.

septembris

Skolas vestibila sapošana mācību gada sākumam.

1.09.

Informatīvo stendu „Karjeras izglītība” un „Interešu izglītība” sakārtošana.

Līdz 10.09.

Skolēnu zīmējumu izstādes ekspozīcijas nomaiņa.

22.09.

Skolas vizuālā noformēšana, mācību gadam sākoties.

01.09.

Klases audzināšanas stundās skolas iekšējās kārtības noteikumu apspriešana, skolēnu pienākumi un tiesības.

2.09.

Klašu mēbeļu reģistrēšana.

septembris

Individuālās konsultācijas skolotājiem – skolotāju izglītošana.

septembris

Resursi

Skolotāju tālākizglītības plānošana darbam ar modernajām tehnoloģijām.

septembris

Skolotāju kvalifikācijas pilnveides plāna pārraudzība, izvērtējums, audzināšanas un bērnu tiesību aizsardzības kursu apliecību pārbaude.

28.09.

Informāciju tehnoloģiju tālāka izmantošana skolas vadīšanas procesā.

10.09.

Tarifikācijas sastādīšana.

septembris

Skolas sporta pasākumu kārtības izstrādāšana.

septembris

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Skolas darba organizācija

Klašu dežūru un skolas dežūru grafika saplānošana 1.pusgadam.

03.09.

Stundu saraksta sastādīšana.

septembris

Kvalitātes vērtēšanas komisijas darbs

septembris

Skolas attīstības plāna realizēšana.

septembris

Skolas darba organizācijas optimizēšana un izpēte kvalitātes nodrošināšanai.

septembris

Skolas dokumentācijas pārbaudīšana, tās atbilstība ārējiem normatīvajiem dokumentiem.

septembris

Interešu izglītības dokumentu sakārtošana.

03.-04.09.

Ārpusstundu darba saplānošana 1.pusgadam. Ārpusklases un interešu izglītības pasākumu un nodarbību plānojums.

3.09.

Interešu izglītības programmu pārskatīšana, iespējamo jaunu interešu izglītības programmu veidošana.

Mācību grāmatu izsniegšana skolēniem.

02.09.-07.09.

Jauno lasītāju reģistrācija.

3.09.-10.09.

Mācību grāmatu, metodiskās un daiļliteratūras iepirkšanas sarakstu plānošana un sastādīšana.

septembris

Elektroniskā kataloga papildināšana.

septembris

Nozaudēto un pēc satura novecojušo grāmatu norakstīšana.

septembris

Darbs ar bibliotēkas obligāto dokumentāciju atbilstoši lietu nomenklatūrai.

septembris

Sanāksmes

Skolotāju informatīvās sanāksmes, sadarbības grupu sanāksmes.

Katru otrdienu

Metodiskās padomes sanāksmes.

Skolas padomes sanāksme.

29. septembris

Administrācijas sanāksmes.

Katru pirmdienu

Klašu vecāko sanāksme

29.09.

Darbs ar vecākiem

Vecāku diena

29.09.

1. – 12.kl. vecāku sapulces

septembris

Vecāku Domes sapulce.

29.09.

Vecāku informēšana par profilaktiskās potēšanas nozīmi.

septembris

Vecāku aptauja 1. klasēs „Ko es gaidu no skolas”.

septembris

Iekšējā kontrole

Klašu žurnālu kontrole.

septembris

Skolēnu personu lietu kontrole.

septembri

Mācību satura apguves plānu atbilstības programmu prasībām kontrole.

septembris

Fakultatīvu žurnālu kontrole.

septembris

Skolēnu iesaistīšana pulciņos.

septembris

Dienasgrāmatu pārbaude.

septembris

Drošības instruktāžu veikšana skolēniem.

septembris

Interešu izglītības programmu saskaņošana un pulciņu nodarbību grafika precizēšana.

4.09.

Skolēnu personu lietu kontrole.

25.09.

Diagnosticējošo kontroldarbu 10.klasēm rezultātu analīze.

30.09.

Oktobris

PAMATJOMA

DARBĪBA

LAIKS

Mācību saturs

Stundu hospitācija.

oktobris

Jaunā kompetencēs balstītā mācību satura ieviešana 1.,4.,7.,10.klasēs

oktobris

Mācīšana un mācīšanās

MJK pieredzes apmaiņa par skolēnu darba pašvērtējuma izmantošanu mācību procesā.

27.10.

MJK sanāksmes.

29.10.

Skolēnu sasniegumi

Vecāku informēšana par skolēnu mācību sasniegumiem.

16.10

Skolēnu iesaistīšana mācību stundu vadīšanā.

Atbalsts skolēniem

Skolēnu psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana. Skolēna pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstība.

Semestra kontroldarbu sākumskolā tēmu apspriešana. Rezultātu analīzes apkopošanas veidi.

02.10.

Audzināšanas programmas realizācija – Es ģimenē, klasē un skolā.

oktobris

Latvijas Skolas somas projekta realizācija

oktobris

Skolēnu profilaktiskās apskates.

Visu mācību gadu

Mērījumu izdarīšana (svars, augums).

Pedikulozes pārbaude.

Atklātās stundas 1. – 4.klasēs.

oktobris

Seminārs par studiju iespējām ārzemēs un Latvijas augstskolās

06., 22.10.

Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanu diskusija „Milžu cīņas”

oktobris

Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas.

oktobris

Jaunās pašpārvaldes pirmā sēde.

15.10.

Karjeras nedēļa

12.-16.10.

Labo darbu nedēļa

05.-09.10.

Skolēnu adaptācijas problēmas un risinājumi.

23.10

Vecāku diena.

27.10.

Skolēnu sekmju dinamikas un kavējumu analīze.

30.10.

Saskarsmes stundas klasēs.

oktobris

9. klašu skolēnu ekskursija uz Tīreļpurvu.

26.-10.

Skolas vide

Klašu telpu sakopšana, dezinficēšana.

23.oktobris

Resursi

Karjeras izglītības stenda papildināšana skolas bibliotēkā.

Mācību kabinetu papildināšana ar mūsdienīgām IKT tehnoloģijām.

oktobris

oktobris

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Skolas darba organizācija

5. un 6.klašu skolotāju tēma: skolēnu mācīšanās traucējumu cēloņi. Profilakse (iespējamā palīdzība)

oktobris

Darbs ar bibliotēkas obligāto dokumentāciju atbilstoši lietu nomenklatūrai.

20.10.-31.10.

Adaptācijas perioda izvērtēšana.

Oktobra 1.nedēļa

Skolas pārbaude atbilstoši noteikumiem par higiēnas prasībām.

Visu mācību gadu

Skolotāju dienas organizēšana.

02.10.

Gada skolotāja balvas pretendentu izvirzīšana.

Oktobris

Sanāksmes

Informatīvās sanāksmes.

Katru otrdienu

Metodiskās padomes sanāksme: divu mēnešu mācību sasniegumu analīze, konsultāciju apmeklējums, nesekmības profilakse.

26.oktobris

Skolēnu pašpārvaldes sanāksmes.

oktobris

Vadības sanāksmes.

Katru pirmdienu

Mazās pedagoģiskās sēdes – sekmības un kavējumu jautājumi.

27.,28.oktobris

Darbs ar vecākiem

Iespējamās vecāku balles plānošana.

oktobris

Vecāku diena.

27.10.

Iekšējā kontrole

Skolēnu mācību sasniegumu kopsavilkums par septembri – oktobri.

16.10.

Klašu žurnālu pārbaude.

oktobris

Pagarinātās grupas – žurnāli, režīms, apmeklējumi.

oktobris

Stundu hospitācija.

oktobris

Iekšējo normatīvo aktu inventarizācija un trūkstošo dokumentu izstrādāšana

oktobris

Atbalsta personāla darba plānu izvērtēšana.

oktobris

Darbs ar jaunajiem interešu izglītības pulciņa skolotājiem.

Visu oktobri

Pulciņu žurnālu kontrole.

09.10.

Jauno skolotāju stundu hospitācija.

oktobris

Diagnosticējošo kontroldarbu 7. un 10.klasēs analīze.

oktobris

Pulciņu nodarbību hospitācija.

oktobris

Novembris

PAMATJOMA

DARBĪBA

LAIKS

Mācību saturs

Kontroldarbu un ieskaišu grafika precizēšana.

novembris

Stundu hospitācija

novembris

Jaunā kompetencēs balstītā mācību satura ieviešana 1.,4.,7.,10.klasēs

novembris

1.semestra noslēguma pārbaudes darbu veidošana.

novembris

Mācīšana un mācīšanās.

Apzināt skolēnus, kuriem draud nesekmība, veikt pārrunas, izzināt nesekmības cēloņus, vienoties par iespējām paaugstināt sekmes.

novembris

Darbs ar otrgadniekiem. Skolēnu konsultāciju apmeklējuma kontrole.

novembris

Atklātās stundas 1.-4.klasēs.

novembris

Bioloģijas olimpiāde

28.11.

Iepazīstināt skolēnus ar grāmatu sistemātisko kārtojumu bibliotēkā (prasme atrast vajadzīgo grāmatu nozares nodaļā)

novembris

Skolēnu sasniegumi

Skolēnu dienasgrāmatu kontrole, atgriezeniskā saite ar vecākiem.

novembris

Gatavošanās mācību olimpiādēm.

novembris

Atbalsts skolēniem

Skolēnu psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana. Skolēna pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstība.

Izanalizēt katra atbalsta personāla locekļa amata pienākumus un darbības sfēru.

novembris

Audzināšanas darba prioritāte – Sabiedriskā līdzdalība.

novembris

9. un 12.klašu skolēnu pieteikšanās valsts pārbaudes darbu kārtošanai.

novembris

Skolēnu padomes tikšanās ar direktoru

novembris

Audzināšanas stundas un patriotiskās audzināšanas pasākumi.

09 -20.11.

Sociālās un pilsoniskās jomas mācību priekšmetu metodiskā nedēļa.

09.-13. 11.

Skolēnu gatavošana mācību priekšmetu olimpiādēm.

novembris

Skolotāju kompetences paaugstināšana. Semināri par skolēnu vecumposma īpatnībām.

novembris

Skolēnu kavējumu kopsavilkums.

novembris

Skolas telpu noformējums valsts svētku dienām.

09. -20. 11.

Svētku pasākums veltīts Latvijas proklamēšanas dienai.

17.11.

Erudīcijas konkurss par Latvijas vēsturi 7.-12.klasēm

12.-13.11

Svinīgais dievkalpojums Brāļu kapos, Muzeju diena

11.11

Skolēnu vakcinācija pret difteriju un poliomielītu.

novembris

Individuālās konsultācijas ar skolēniem.

novembris

Saskarsmes stundas klasēs.

novembris

Skolas vide

Individuālās konsultācijas skolotājiem

novembris

Darbs ar jaunajiem skolotājiem „Mācību stundas plānošana”.

novembris

Resursi

IKT iespēju izmantošana visos mācības priekšmetos.

novembris

Informācijas aktualizēšana skolas mājaslapā.

novembris

Tehnoloģiju attīstības koncepcijas pilnveidošana.

novembris

Psiholoģiskā izglītošana (tematiskās konsultācijas).

novembris

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Skolas darba organizācija

Uzņemšanas noteikumu 10. klasē izstrādāšana.

novembris

Tēmu izstrāde projektu nedēļai.

novembris

Bibliotēkas krājuma papildināšana ar mācību un uzziņu literatūru

novembris

Darbs ar izdevniecību katalogiem, lai papildinātu bibliotēkas fondu.

novembris

Skolotāju supervīzijas grupu darbs.

novembris

Skolotāju dežūru saplānošana novembrī un decembrī.

5.11.

Sanāksmes

Skolēnu  pašpārvaldes sanāksmes.

novembris

Pulciņu nodarbību hospitēšana.

novembris

Informatīvās sanāksmes.

Katru otrdienu

Darbs ar vecākiem

Vecāku diena.

24.11.

Individuālās konsultācijas.

novembris

Iekšējā kontrole

Klašu žurnālu kontrole.

novembris

Skolēnu dienasgrāmatu kontrole.

novembris

Burtnīcu kontrole – rakstu darbu kontroles biežums, skolotāja komentāri.

novembris

Dienasgrāmatas – pašvērtējums.

novembris

Logopēda darbs – plāni, apmeklējums.

29.11.

Pagarinātās grupas – brīvā laika organizēšana.

20.11.

Iekšējās kārtības noteikumi – kārtība ēdamzālē, garderobēs.

novembris

Interešu izglītības pulciņu darba kontrole.

novembris

Decembris

PAMATJOMA

DARBĪBA

LAIKS

Mācību saturs

Atklātās mācību stundas.

decembris

Mācību satura īstenošana, balstīta uz kursos gūtajām zināšanām

decembris

Pārbaudes darbu grafika 2.semestrim veidošana.

decembris

Jaunā kompetencēs balstītā mācību satura ieviešana 1.,4.,7.,10.klasēs

decembris

Mācīšana un mācīšanās

Konkursa „Skolas intelektuālis” organizēšana.

dec-janv.

Individuālās pārrunas ar skolotājiem par skolēnu mācību motivācijas veidošanu un skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšanas iespējām.

22,23.12.

Turpināt darbu ar prognozējamiem nesekmīgajiem.

decembris

Iepazīstināt 1.-2.kl.skolēnus ar uzziņu literatūras veidiem: enciklopēdijām, vārdnīcām; uzziņu literatūras izmantošana informācijas meklēšanā.

01.-4.12.

Matemātikas metodiskā nedēļa.

07.-11.12.

Skolēnu sasniegumi

11.klašu skolēni iesniedz ZPD.

15.12.

Atbalsts skolēniem

Skolēnu psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana. Skolēna pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstība.

Skolas pasākumu kvalitātes izvērtējums un nepieciešamie uzlabojumi.

decembris

Pilnveidot skolēnu pašvērtējuma prasmes

decembris

Audzināšanas darba prioritāte –drošība.

decembris

Skolēnu gatavošana mācību priekšmetu olimpiādēm.

decembris

Vecākiem veltīts Ziemassvētku koncerts 1.-12.kl.

15.12

Skolas eglītes 1. – 6.klasēm

17.12

7.-8.kl. klašu eglīte

16.12.

1. – 6. klašu eglītes

18.12.

9.-12.klašu Ziemassvētku balle

17.12.

1.-12.klašu Svētrīts Ģertrūdes baznīcā

18.12.

Konsultāciju grafika 2.semestrim veidošana.

decembris

Skolēnu pašvērtējumi, izaugsmes dinamika.

18.12.

Atbalsta komisijas sanāksme.

08.12.

Skolas muzeja materiālu un informācijas apkopošana.

03.12.-19.12.

Sagatavot informāciju par akciju „Draudzīgais aicinājums”.

Līdz 19.12.

Skolēnu vakcinācija.

decembris

Darbs ar skolēnu atbalsta grupu.

decembris

Psihodiagnostika  skolēniem ar mācību grūtībām.

decembris

1.klašu skolēnu adaptācijas līmeņa noteikšana.

decembris

5.klašu skolēnu adaptācijas līmeņa noteikšana.

decembris

Klašu tīrības pārbaudes reids 7. – 12.kl.

07.12.

Skolas medicīnas māsas darba analīze, atskaišu sagatavošana par izpotētību un skolēnu veselības pārbaudes rezultātu apkopošanu.

decembris

Individuālās konsultācijas skolotājiem.

decembris

Skolotāju psiholoģiskā izglītošana (tematiskās konsultācijas).

decembris

Skolotāju dežūras.

decembris

Basketbola turnīrs 7.-9.klasēm

decembris

Basketbola Ziemassvētku turnīrs vidusskolai

decembris

Skolas vide

Skolas tērpšana Ziemassvētku rotā.

Līdz 8.12.

Klašu sanitārā nedēļa.

07.12.-11.12.

Resursi

Pārskatīt elektroniskās datu bāzes iespējas mācību sasniegumu analīzei.

Decembra sākums

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Skolas darba organizācija

Skolotāju dežūru plānošana 2.semestrim.

28.12.

Ārpusskolas pasākumu plānošana 2.semestrim.

28.12.

Pieteikuma veidošana valsts pārbaudes darbiem 3., 6., 9. un 12.klasēm.

Decembris

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu kārtības pilnveide.

decembris

Bibliotēkas krājuma papildināšana ar mācību grāmatām.

decembris

Jauno grāmatu apstrāde un reģistrēšana inventāra grāmatā.

14.12.- 18.12.

Darbs kabinetos ar metodiskajiem materiāliem.

28.-29.12.

Interešu izglītības pulciņu darba plānošana 2.pusgadam.

28.12.

Sanāksmes

Informācijas ievietošana skolas mājas lapā par ārpusstundu pasākumiem decembrī.

3.12.

Jaunā skolas attīstības plāna veidošanas darba grupas sanāksme.

decembris

Sanāksme 6.-8.klašu audzinātājiem par Ziemassvētku egli.

11.12.

Interešu izglītības darba vadītāju sanāksme.

28.12.

Pedagoģiskās padomes sēde. 1.semestra darba izvērtējums. Mācību sasniegumu un problēmu noteikšana. Svarīgākie darba virzieni 2.semestrī.

16.12.

Interešu izglītības pulciņu vadītāju sanāksme.

28.12.

Metodiskās padomes sanāksme.

28.12.

Darbs ar vecākiem

Sarunas ar vecākiem, kuru bērniem grūtības mācībās.

28.12.

Priekšmetu skolotāju sadarbība ar vecākiem.

decembris

Iekšējā kontrole

Pulciņu žurnālu pārbaude.

decembris

Interešu izglītības dokumentu sakārtošana.

decembris

Fakultatīvu žurnālu kontrole.

decembris

Klašu žurnālu kontrole – sasniegumu vērtēšana.

decembris

Mācību stundu kavējumu administrēšana.

decembris

Skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursu apmeklējumu pārraudzība.

decembris

Dienasgrāmatu pārbaude.

decembris

Janvāris

PAMATJOMA

DARBĪBA

LAIKS

Mācību saturs

Pārbaudes darbu grafika korekcijas II semestrim.

Janvāris

Jaunā kompetencēs balstītā mācību satura ieviešana 1.,4.,7.,10.klasēs

Janvāris

Mācīšana un mācīšanās

Sadarbībā ar sporta skolotājiem -pirmās palīdzības sniegšana sporta stundās un ārpusstundu sporta pasākumos.

Janvāris

Mākslas jomas mācību priekšmetu nedēļa

18.-22.01.

Angļu valodas metodiskā nedēļa

25.– 29.01.

1.semestra mācību darba analīze.

janvāris

Pedagogu psiholoģiskā izglītošana „Otrgadniecības psiholoģiskie aspekti”.

janvāris

Diagnosticējošo kontroldarbu 9. un 12.kl. programmu sastādīšana.

janvāris

Skolēnu sasniegumi

Gatavošanās mācību olimpiādēm.

janvāris

Rajona sacensības tautas bumbā.

janvāris

Konkursa „Skolas intelektuālis” rezultātu apkopošana.

29.janvāris

„Draudzīgais aicinājums”.

28.01.

Saskarsmes stundas klasē.

janvāris

Psihodiagnostika potenciālajiem otrgadniekiem.

janvāris

Fotokonkurss „Mana skola svētkos un ikdienā”

janvāris

Stāstu konkurss

janvāris

Zibensturnīrs 1.-6. klasēm

janvāris

Volejbola turnīrs 7.-12.klasei

janvāris

Atbalsts skolēniem

Skolēnu psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana. Skolēna pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstība.

Audzināšanas darba prioritāte –karjeras izvēle.

janvāris

Skolēnu gatavošana mācību priekšmetu olimpiādēm.

janvāris

Skolēnu testēšana spēju noteikšanai – karjeras izglītības plānošana.

janvāris

Skolas vide

Kursos un semināros gūto atziņu prezentēšana.

janvāris

Resursi

Sporta inventāra iegāde.

janvāris

Skolotāju informēšana par tālākizglītības kursiem 2.semestrī.

janvāris

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Skolas darba organizācija

Darba drošības dokumentu pilnveide.

janvāris

Skolas iekšējo dokumentu inventarizācija.

janvāris

Sanāksmes

Vadības sanāksmes.

Katru pirmdienu.

Informatīvās sanāksmes

Katru otrdienu.

Sanāksme par aerobikas konkursu.

7.01.

Metodiskās padomes sanāksme.

04.01.

Darbs ar vecākiem

Vecāku diena

Vecāku dome

26.01.

9. kl. vecāku sapulce. Iepazīstināšana ar eksāmenu norises kārtību.

26.01.

Iekšējā kontrole

Dienasgrāmatu kontrole. Skolēnu dienasgrāmatas – pašvērtējums, skolotāju un vecāku paraksti.

14.01.

Klašu tīrības kontrole.

30.01.

Interešu izglītības žurnālu pārbaude.

15.01.

Stundu hospitācija.

Janvāris-marts

Atklātās stundas.

Janvāris-marts

Individuālās pārrunas ar vecākiem sākumskolā – norise un kvalitāte.

13.01.

Februāris

PAMATJOMA

DARBĪBA

LAIKS

Mācību saturs

Gada noslēguma kontroldarbu gatavošana.

Februāris

Diagnosticējošo kontroldarbu gatavošana.

Jaunā kompetencēs balstītā mācību satura ieviešana 1.,4.,7.,10.klasēs

Februāris

1. – 4. klašu skolas mācību olimpiādes (matem., latv.val., dabas zin., soc.zin., angļu val.).

01.02 –05.02.

Atklātās stundas 1-4.klasēs.

15. – 19.02.

Vizuālās mākslas un mājturības olimpiādes organizēšana skolā.

februāris

Mācīšana un mācīšanās.

Atklātās stundas 1.-4.klasēs.

15. – 19.02.

ZPD aizstāvēšana.

02.-03.02.

Skolēnu sasniegumi

Mācību priekšmetu rajona olimpiādes.

Februāris

Atbalsts skolēniem

Skolēnu psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana. Skolēna pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstība.

1.- 4. klašu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana.

08.- 12.02.

Mājas darbu izpildei nepieciešamā laika plānošana

februāris

Skolēnu gatavošana mācību priekšmetu olimpiādēm.

februāris

Audzināšanas darba prioritāte –skolēnu pienākumi un tiesības.

februāris

Valentīndienas pasākums 9.-12.klasēm

12.02.

Karnevāls 1.- 4. klasēm.

25.02.

Valentīndienas pasākums 5.- 6. klasēm

12.02.

Žetonu vakars 12. klasēm.

19.02.

Deju kolektīvu skate 1.- 4. klasēm

Februāris

Ziemas olimpiāde Ērgļos.

Februāris

Peldēšanas sacensības „Jautrais delfīns”.

Februāris

Apaļais galds „Mēs-savas skolas tēla veidotāji”.

17.02.

Sniega svētki 1.- 6.klasei

februāris

Skolas vide

Klašu audzinātāju iesaistīšana akcijā „Drošība stundā”.

februāris

Resursi

Kultūras koledžas studentu prakse – gatavošanās aerobikas konkursam.

februāris

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Skolas darba organizācija

Audzinātājstundu hospitācija.

februāris

Kvalitātes vērtēšanas komisijas darbs

februāris

12.klašu eksāmenu sarakstu precizēšana.

februāris

Sanāksmes

Vadības sanāksmes.

Katru pirmdienu.

Informatīvās sanāksmes

Katru otrdienu.

Darbs ar vecākiem

Vecāku diena.

Vecāku sapulces 1.- 12. klasēm.

Vacāku, skolēnu, skolotāju  anketēšana par skolas darba kvalitāti.

23.02.

Vecāku informēšana par bērnu personīgās higiēnas ievērošanas nozīmi.

Visu mācību gadu

Iekšējā kontrole

Interešu izglītības pulciņu nodarbību kontrole.

februāris

Stundu hospitēšana.

februāris

Fakultatīvu žurnālu kontrole.

februāris

Klases žurnālu kontrole.

februāris

Pagarinātās grupas mācību darba organizēšana.

01.-05.02.

Iekšējās kārtības noteikumi – skolēnu uzvedība vestibilos.

februāris

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti sākumskolā.

16.02.

Marts

PAMATJOMA

DARBĪBA

LAIKS

Mācību saturs

Gada noslēguma kontroldarbu gatavošana.

marts

Jaunā kompetencēs balstītā mācību satura ieviešana 1.,4.,7.,10.klasēs

marts

Mācīšana un mācīšanās

Atklātā stunda angļu valodā sākumskolā.

marts

Skolēnu pašvērtējuma tabulas.

marts

Skolotāju konference  „Kursos gūto atziņu pielietojums mācību procesā”.

17.marts

Atkārtota tikšanās ar skolēniem, kuriem ir mācību grūtības.

Skolēnu sasniegumi

Sasniegumi mācību olimpiādēs.

marts

Atbalsts skolēniem

Skolēnu psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana. Skolēna pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstība.

Literatūras un mākslas priekšmetu metodiskā nedēļa.

08.-12.03.

Aerobikas konkurss 5.- 12. klasēm.

11.03.

Audzināšanas darba prioritāte  –karjeras izvēle – profesiju daudzveidība.

marts

Konkurss par ceļu satiksmes noteikumiem. Piedalās  1.- 3. klases.

23.03.

Atlases konkurss „Ko Tu proti?” 1.- 4. klasēm

05.03.

Konkursa „Ko Tu proti?” koncerts.

24.03.

Konkurss „POP iela” un diskotēka 5.- 6. klasēm.

25.03.

Skolas vide

Klašu sanitārā nedēļa.

01.-05.03.

Akcijas „Drošība skolā” rezultātu prezentēšana.

marts

Resursi

Skolotāju konference „Kursos iegūto atziņu pielietošana mācību procesā”.

marts

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Skolas darba organizācija

Audzinātājstundu hospitācija 7. – 12.kl.

marts

Adaptācijas programmu pasākumu plānošana.

marts

Sanāksmes

Vadības sanāksmes.

Katru pirmdienu

Informatīvās sanāksmes 1.-6.klašu skolotājiem.

Katru otrdienu

Darbs ar vecākiem

Vecāku diena

30.03.

Tikšanās ar vecākiem, kuru bērniem ir mācību grūtības un draud „otrgadniecība”.

marts

Iekšējā kontrole

Dienasgrāmatu kontrole 1.- 6. Klasēm.

marts

Interešu izglītības un fakultatīvu žurnālu kontrole.

marts

Klašu žurnālu kontrole.

marts

Stundu hospitācija.

marts

Kabinetu un klašu skate.

26.03.

Pagarinātās grupas mācību darbs.

23.03.

Aprīlis

PAMATJOMA

DARBĪBA

LAIKS

Mācību saturs

Jaunā kompetencēs balstītā mācību satura ieviešana 1.,4.,7.,10.klasēs

aprīlis

Mācīšana un mācīšanās

Otrās svešvalodas metodiskā nedēļa.

29.03.-01.04.

Gada noslēguma kontroldarbu tekstu iesniegšana.

29.04.

Diagnosticējošo kontroldarbu 9.un 12.klasēm analīze.

aprīlis

Atbalsts skolēniem

Skolēnu psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana. Skolēnu  pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu atīsttība.

Skolēnu informēšana par valsts pārbaudes darbu komisijām.

aprīlis

1.- 4. klašu koru skate

aprīlis

Audzināšanas darba prioritāte  –citādais man līdzās.

aprīlis

Karjeras izglītības iespējas 12.klasēm.

aprīlis

Labdarības pasākums.

aprīlis

Apaļais galds.

aprīlis

Jauno talantu konkurss 7.-8. klasēm

aprīlis

Jautrie starti  1.-2.klasei

aprīlis

Sporta diena 7.-12.klasei

aprīlis

Instruktāža par valsts pārbaudes darbu norisi.

aprīlis

Skolas vide

Skolas dekorēšana Lieldienām.

01.04.

Resursi

Skolotāju slodžu sadale 2021./2022.m.g.

aprīlis

Skolas darba organizācija. Vadība un kvalitātes nodrošināšana.

Skolas darba organizācija

Valsts pārbaudes darbu komisijas, vadītāju, vērtētāju un novērotāju saraksta sastādīšana.

aprīlis

Sanāksmes

Vadības sanāksmes

Katru pirndienu.

Informatīvās sanāksmes

Katru otrdienu.

14., 28.04.

Darbs ar vecākiem

Vecāku diena

27.04.

Skolēnu un vecāku anketēšana skolas darbības uzlabošanai

aprīlis

Iekšējā kontrole

Klašu žurnālu kontrole.

Aprīlis

Maijs

PAMATJOMA

DARBĪBA

LAIKS

Mācību saturs

Tematisko plānu analīze, korekciju vērtējums.

31.05.

Jaunā kompetencēs balstītā mācību satura ieviešana 1.,4.,7.,10.klasēs

maijs

Mācīšana un mācīšanās

Valsts pārbaudes darbs 3., 6.klasei.

maijs

Valsts pārbaudes darbi 9., 12. klasei.

maijs

Skolēnu pašvērtējuma tabulas.

31.05.

Semestra noslēguma kontroldarbi.

12. – 14.05.

Mācību grāmatu saraksta koriģēšana, apstiprināšana trim gadiem.

08.05.

Atbalsts skolēniem

Skolēnu psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana. Skolēnu  pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu atīsttība.

Mātes dienas koncerts.

8.05.

Teicamnieku konference.

11.05

Audzināšanas darba prioritāte –veselība un vide.

maijs

Sporta diena 1.-6. klašu skolēniem.

21.05

Peldēšanas sacensības 2.- 6. klasēm.

24.05.

Izrāde „Sprīdītis” 3.klasēm.

25.05.

Pēdējais zvans

15.05.

Grāmatu tirdziņš

maijs

Ekskursiju diena.

28.05.

Liecību izdošana.

31.05.

Skolas vide

Ziedu un skolēnu darbu izstāde.

maijs

Resursi

Kursu apmeklējums II semestrī.

Maijs

Skolas darba organizācija. Vadība un kvalitātes nodrošināšana.

Skolas darba organizācija

Audzinātājstundu konspektu apkopošana un publiskošana.

Maijs

Skolēnu, vecāku, skolotāju informēšana par anketēšanas rezultātiem un ieviešamajām pārmaiņām

Maijs

Pēctecība – nākamo jauno audzinātāju apzināšana, informēšana un stundu apmeklējumi. Sadarbība ar skolas administrāciju, atbalsta personālu. Bijušo un topošo audzinātāju tikšanās vadības apspriedē.

Maijs

Sanāksmes

Vadības sanāksmes.

Katru pirmdienu

Informatīvās sanāksmes.

otrdienās

Tikšanās ar klašu audzinātājiem, kuri pirmo gadu audzina klasi.

Maijs

Pedagoģiskās padomes sēde.

26.05.

Gada noslēguma pārbaudes darbu analīze.

28.05.

Darbs ar vecākiem

Vecāku dome.

25.05.

Iekšējā kontrole

Skolotāju pašvērtējumi.

31.05.

Interešu izglītības un fakultatīvu žurnālu kontrole.

28.05.

MJK dokumentācijas kontrole.

maijs

Jūnijs

PAMATJOMA

DARBĪBA

LAIKS

Mācību saturs

Mācību programmu izvēle 2021./2022.m.g.

Pieredze apkopošana, darba grupu ziņojumi.

1.-4.jūnijs

Mācīšana un mācīšanās

2.semestra un gada mācību darba analīze.

jūnijs

9. un 12.klašu valsts pārbaudes darbi.

jūnijs

Atbalsts skolēniem

Skolēnu psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana. Skolēnu  pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstība.

Papildu mācību pasākumi skolēniem, kam mācību grūtības.

01.- 14.06.

Pēcpārbaudījumi.

14.–15.06.

9.klašu izlaidums.

jūnijs

12.klašu izlaidums.

jūnijs

Skolas vide

Skolas telpu remonts

jūnijs – augusts

Resursi

10.klašu uzņemšana.

14.-18.06.

Skolas darba organizācija. Vadība un kvalitātes nodrošināšana.

Skolas darba organizācija

Palīdzība, konsultācijas nākamajiem jaunajiem audzinātājiem.

jūnijs

Skolotāju individuālo atskaišu nodošana.

jūnijs

Individuālās pārrunas ar skolotājiem „Kāpēc es joprojām strādāju Rīgas Hanzas vidusskolā?”

jūnijs

Skolas darba analīzes veidošana.

jūnijs

Sanāksmes

Vadības sanāksme.

pirmdienās

Darbs ar vecākiem

Sadarbība ar vecākiem – darba rezumējums.

jūnijs

Iekšējā kontrole

Pašvērtējumu apkopojums

jūnijs

Dalīties

Stundas un starpbrīži

Stunda Laiks

1.

8:00 – 8:40

Starpbrīdis
8:40 – 8:50

2.

8:50 – 9:30

Starpbrīdis
9:30 – 9:40

3.

9:40 – 10:20

Starpbrīdis
10:20 – 10:30

4.

10:30 – 11:10

Starpbrīdis
11:10 – 11:30

5.

11:30 – 12:10

Starpbrīdis
12:10 – 12:30

6.

12:30 – 13:10

Starpbrīdis
13:10 – 13:30

7.

13:30 – 14:10

Starpbrīdis
14:10 – 14:20

8.

14:20 – 15:00

Notikumu un pasākumu kalendārs

28/01/2023
 • RHV IT Teātra sporta sadraudzības turnīrs.

  28/01/2023  11:00 - 16:20

30/01/2023
 • Draudzīgais aicinājums _Grāmatu maiņas punkta izveide

  30/01/2023 - 03/02/2023  

 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

31/01/2023
 • Draudzīgais aicinājums _Grāmatu maiņas punkta izveide

  30/01/2023 - 03/02/2023  

 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

 • Vecāku diena 4.-12.klasēm. Iespēja tikties ar priekšmeta skolotājiem un klašu audzinātājiem.

  31/01/2023  17:00 - 19:00

 • 9.klašu vecāku sapulce skolas aktu zālē.

  31/01/2023  18:00 - 18:50

 • Vecāku domes sanāksme. Skolas aktu zālē.

  31/01/2023  19:00 - 20:00

01/02/2023
 • Draudzīgais aicinājums _Grāmatu maiņas punkta izveide

  30/01/2023 - 03/02/2023  

 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

 • Topošo pirmklasnieku iepazīšanās ar skolu.

  01/02/2023  15:00 - 16:00

02/02/2023
 • Draudzīgais aicinājums _Grāmatu maiņas punkta izveide

  30/01/2023 - 03/02/2023  

 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

 • 11.a klase apmeklē STŪRA MĀJU Brīvības ielā 61

  02/02/2023  13:00 - 14:20

03/02/2023
 • Draudzīgais aicinājums _Grāmatu maiņas punkta izveide

  30/01/2023 - 03/02/2023  

 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

04/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

05/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

06/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

07/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

08/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

09/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

10/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

11/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

12/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

13/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

14/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

15/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

16/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

17/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

18/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

19/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

20/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

21/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

22/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

23/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

24/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

25/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

26/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

27/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023