Mācību programmas

1.-9. klasēs tiek realizēta pamatizglītības programma (kods: 21011111).

10.-12. klasēs tiek realizētas licencētas 4 virzienu izglītības programmas:

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (kods: 31011011) - padziļināti apgūst angļu valodu, spēkā vidusskolas 11.un 12.klasē

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma (kods: 31013011) - padziļināti apgūst matemātiku, spēkā vidusskolas 11. un 12.klasē

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (kods: 31014011) - padziļināti apgūst komerczinības vai sportu (futbols), spēkā vidusskolas 11.un 12.klasē

Vispārējā izglītības programma, virzienas  "Matemātika un dabaszinības" spēkā no 2020./2021.mācību gada 10.klasē. 

Vispārējā izglītības programma, virzienas  "Humantitārās zinātnes un kultūra" spēkā no 2020./2021.mācību gada 10.klasē. 

Vispārējā izglītības programma, virzienas  "Vispārizglītojošais" spēkā no 2020./2021.mācību gada 10.klasē. 

 

Mācību priekšmetu un stundu plānu iespējams aplūkot zemāk radzamajos datņu pielikumos