Uzņemšana 10.klasē 2024./25.m.g.

Vidusskolas mērķis ir palīdzēt tev apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālajai darbībai, veikt pirmās svarīgās izvēles.

No 2020. gada 1. septembra mainījies veids, kā mācības ir organizētas. Tu varēsi nozīmīgi vairāk mācīties to, kas atbilst taviem nākotnes mērķiem. Aptuveni 30 % mācību laika, visvairāk 12. klasē, varēsi veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri tevi īpaši interesē, – mācīties tos padziļināti vai apgūt brīvas izvēles specializētos kursos. Vienlaikus vispusīgi zināšanu un prasmju pamati katrā mācību jomā dos tev plašu redzesloku un neierobežos izvēles iespējas nākotnē.

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, tu:

 • mācību stundās pavadīsi tikpat daudz laika kā līdz šim (~36 stundas nedēļā);
 • apgūsi visas mācību jomas, taču atšķirīgā dziļumā atkarībā no tavām interesēm;
 • izvēlēsies un apgūsi 3 padziļinātos kursus;
 • veiksi un aizstāvēsi projekta darbu, kas var būt pētniecības vai jaunrades, vai sabiedriskais darbs saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem;
 • kārtosi valsts pārbaudes darbus:
 • latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī);
 • svešvalodā – angļu, vācu vai franču (vismaz optimālajā līmenī);
 • matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);
 • divos no padziļinātajiem kursiem* (augstākajā līmenī).

Rīgas Hanzas vidusskolā piedāvājam apgūt vispārējās vidējās izglītības programmas, kuras ietver:

 1. Virzienu “Humanitārās zinātnes un kultūra”, kas nodrošina padziļinātu svešvalodas, vēstures un sociālās zinātnes, kultūras un mākslas apguvi.
 2. Virzienu “Matemātika un dabaszinības”, kas nodrošina padziļinātu matemātikas, fizikas, ķīmijas vai bioloģijas apguvi.
 3. Virzienu “Vispārizglītojošais”, kas nodrošina iespēju optimālā līmenī apgūt dabaszinātņu jomas, padziļināti apgūstot angļu valodu, sociālās zinātnes, bioloģiju vai matemātiku.

Varēsi izvēlēties kādu no specializētajiem kursiem – “Teātris un drāma”, “Uzņēmējdarbības pamati”, “Kompleksie skaitļi”, “Digitālais dizains”, “Franču valoda”.

Uzņemšanas kārtību un mācību programmas skatīt skolas mājas lapā sadaļā Skolas dokumenti.

Uzņemšana notiks konkursa kārtībā, ņemot vērā vērtējumus valsts pārbaudes darbos un vidējo vērtējumu sekmju izrakstā. Iestājeksāmenu nebūs.

Dokumenti tiks pieņemti 2. un 3.jūlijā plkst. 9.00 – 13.00, kad izglītojamā vecāki vai izglītojamais iesniedz pieteikumu, kurā norāda šādas ziņas:

 • vecāka vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs;
 • izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, e-pasta adrese, tālruņa numurs;
 • izglītojamā faktiskās dzīvesvietas adrese;
 • skola, kur pabeigta 9.klase;
 • otrā svešvaloda;
 • vidējais vērtējums priekšmetos;
 • valsts pārbaudes darbu vērtējumi;
 • izglītojamā izvēlētās izglītības programmas virziens.

Uzņemto skolēnu saraksts tiks publicēts 3.jūlijā līdz pl. 15.00,

4.un 5.jūlijā no pl. 9.00 – 13.00 jāiesniedz dokumenti, mācību uzsākšanai RHV.

Ja skolēns ir iekļauts uzņemto skolēnu sarakstā, bet nolemj nemācīties RHV, tad par atteikumu ir jāziņo skolai līdz 4.jūlijam pl. 11.00 (rakstot uz hvs@riga.lv vai zvanot māc.pārzinei E.Līcei).

Ja pretendents nav iesniedzis dokumentus līdz 5.jūlija pl. 13.00, tad vieta tiek piedāvāta nākamajam pretendentam sarakstā. 

Iesniedzamie dokumenti:

 • Vecāku iesniegums (veidlapa skolas mājas lapā).
 • Pamatizglītības apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.
 • Sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu.
 • Sertifikāti par nokārtotiem centralizētajiem eksāmeniem.
 • Medicīnas dokumenti (tie, kas atrodas pie skolas medmāsas). Skolēniem, kuri 9.klasi pabeiguši Rīgas Hanzas vidusskolā un pretendē uz 10.klasi, medicīnas dokumenti jau ir mūsu pārziņā.
 • Skolēna ziņu karte (veidlapa skolas mājas lapā).

Izglītības programmas publicētas skolas mājas lapā. Pirms dokumentu iesniegšanas lūgums iepazīties ar izglītības programmām.

Mācību programmas meklē šeit: https://rhv.edu.lv/par-skolu/macibu-programmas

Dalīties

Stundas un starpbrīži

Stunda Laiks

1.

8:00 – 8:40

Starpbrīdis
8:40 – 8:50

2.

8:50 – 9:30

Starpbrīdis
9:30 – 9:40

3.

9:40 – 10:20

Starpbrīdis
10:20 – 10:30

4.

10:30 – 11:10

Starpbrīdis
11:10 – 11:30

5.

11:30 – 12:10

Starpbrīdis
12:10 – 12:30

6.

12:30 – 13:10

Starpbrīdis
13:10 – 13:30

7.

13:30 – 14:10

Starpbrīdis
14:10 – 14:20

8.

14:20 – 15:00